การขยายเวลาการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้


 
ระดับ
ปีที่เข้าศึกษา (ปีการศึกษา)
ครบกำหนด (ปีการศึกษา)
ขยายเวลาถึง ปีการศึกษา
 
ปริญญาเอก
2554
2562
2563
2555
2563
2564
 
ปริญญาโท
2557
2562
2563
2558
2563
2564
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(หลักสูตร 1 ปี)
2560
2562
2563
2561
2563
2564
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง)
2559
2562
2563
2560
2563
2564
         
ขอให้นักศึกษาที่ระยะเวลาการศึกษาครบตามกำหนดข้างต้น และมีความประสงค์จะขอขยายเวลาการศึกษา
ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา (มสธ.บ25) ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ส่งผ่านสาขาวิชาของนักศึกษา
ให้สำนักบัณฑิตศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป (ไม่ต้องเข้าคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.)
   
         
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2504 7560-4 โทรสาร 0 2503 3675