การขยายเวลาการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอีก 1 ปีการศึกษา* ตามรายละเอียดดังนี้


 
ระดับ
ปีที่เข้าศึกษา (ปีการศึกษา)
 
ขยายเวลาถึง ปีการศึกษา (เดิม)
ขยายเวลาถึง ปีการศึกษา (ใหม่)
 
ปริญญาเอก
2554
 
2563
2564
2555
 
2564
2565
 
ปริญญาโท
2557
 
2563
2564
2558
 
2564
2565
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(หลักสูตร 1 ปี)
2560
 
2563
2564
2561
 
2564
2565
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง)
2559
 
2563
2564
2560
 
2564
2565
           
ขอให้นักศึกษาที่ระยะเวลาการศึกษาครบตามกำหนดข้างต้น และมีความประสงค์จะขอขยายเวลาการศึกษา
ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา (มสธ.บ25) ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ส่งผ่านสาขาวิชาของนักศึกษา
ให้สำนักบัณฑิตศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป (ไม่ต้องเข้าคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.)
  * สภาวิชาการ การประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565
         
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2504 7560-4 โทรสาร 0 2503 3675