การขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

นักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ผ่านแล้ว
ให้ยื่นคำร้อง ขอขึันทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต พร้อม ขอเอกสารสำเร็จการศึกษา โดยใช้คำร้องดังนี้


1. คำร้องขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต (มสธ.บ16)
2. คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (มสธ.บ10)
โดยนักศึกษาจะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้วประมาณ 15 วันทำการ*
* ในกรณีที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 50 คนต่อการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 1 ครั้ง
สำนักบัณฑิตศึกษาต้องใช้เวลาดำเนินการจัดทำเอกสารสำเร็จการศึกษา นานกว่า 15 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา)
ระเบียบฯ การออกเอกสารสำคัญ
ประกาศฯ มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องใช้ คำร้องขอสำเร็จการศึกษา เพิ่มอีก 1 ฉบับ
รวมเป็น 3 ฉบับ (มสธ.บ16 มสธ.บ10 และ คำร้องขอสำเร็จการศึกษา)
นศ.นิติศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
***การรักษาสถานภาพนักศึกษา***
นักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา เนื่องจากยังไม่ส่งเล่ม ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
และ/หรือยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป)
ตามกำหนดกรอบระยะเวลาการขอสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา (ส่งหลักฐานครบตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา)
  ภาพครุยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

ส่งเอกสารได้ที่
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7560-4 โทรสาร 0 2503 3675