|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่ / สถานที่
 
แขนงวิชา การจัดการการเกษตร  
95709
หลักการตัดการทรัพยากรเกษตร  
95710
วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร  
95716
สัมมนาการจัดการธุระกิจการเกษตร  
95729
ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร  
แขนงวิชา ส่งเสริมการเกษตร  
91720
การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา  
91722
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  
91727
การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
แขนงวิชา สหกรณ์  
92711
การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์  
92712
การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร  
92715
การบริหารทรัพยากรณ์มนุย์ในสหกรณ์  
92718
สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์  
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา ***