หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

การรับสมัคร การคัดเลือก และการเข้ารับการปฐมนิเทศ

- รับสมัครช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนมกราคม ของปีถัดไป
- รอผลการคัดเลือก ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา การประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศในวันที่ 31 มีนาคม สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ลงทะเบียนเรียนช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม
- เข้ารับการปฐมนิเทศในเดือนมิถุนายน ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าทุกคน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

ระยะเวลาในการศึกษา หลักสูตร 1 ปี

การสำเร็จการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้ ต้องศึกษาครบทั้ง 5 ชุดวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด นักศึกษาจะต้องจัดสรรเวลาในการศึกษาเอกสารโดยละเอียด ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง หรือนำผลงานที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานการณ์จำลอง หรือชั้นเรียนจำลอง แล้วนำผลการฝึกปฏิบัติหรือการทดลองมานำเสนอในการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา ซึ่งจะจัดให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนี้มีชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมแบบเข้ม 5 วันต่อเนื่องด้วย การเข้าร่วมสัมมนาเสริมและอบรมเข้มเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่นักศึกษาจะต้องจัดเวลาเข้าร่วมให้ได้โดยไม่มีข้อยกเว้น

ปฏิทินการศึกษา และชุดวิชาที่ต้องศึกษา