ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ศึกษาข้อมูลก่อนการสมัคร

 • ประกาศการรับสมัคร/คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
 • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

  1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8400 หรือ 02 504 8351-3)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 • 2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8503)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 • 3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สอบถามรายละเอียด (02 504 8181)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • 4. สาขานิติศาสตร์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8365)
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • 5. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบถามรายละเอียด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล โทรศัพท์ 089-716-4864
  หรือนางฟินรัฎ เตชะปัญญาวงศ์ 02-504-8034
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • 6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8142)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  สาขาวิชา

  แขนงวิชา/วิชาเอก

  เปิดรับ แบบที่

  อัตราเหมาจ่าย
  ภาคการศึกษาละ

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

  นิเทศศาสตร์  
  1.1 และ 2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  นิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  ศึกษาศาสตร์์ หลักสูตรและการสอน 2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  ศึกษาศาสตร์์ บริหารการศึกษา
  1.1 และ 2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  ศึกษาศาสตร์์ การวัดและประเมินผลการศึกษา
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  ศึกษาศาสตร์์ การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  ศึกษาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจและการบริการ
  2.1
  105,000 บาท
  5,000 บาท
  วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
  1.1 และ 2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  นิติศาสตร์
  1.1 และ 2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท
  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท

  ขั้นตอนการสมัคร

  1. ปริ้นใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน **Downloadใบสมัคร
  2. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 1 แล้ว)
  สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 2) + เอกสารประกอบการคัดเลือก
  ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

  รูปแบบ/วิธีการสมัคร

  กรอกใบสมัครออนไลน์ (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร)


  หรือ

  Download ใบสมัคร (เอกสาร pdf)

  ขั้นตอนการสมัครแบบการ download เอกสาร

  1. ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 1 แล้ว) 
  สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1) + หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 2) + เอกสารประกอบการคัดเลือก ส่งมาที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

  การส่งใบสมัครแบบการ download เอกสาร

 • ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (One stop service)
 • ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ส่งทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร

 • ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก)

  แจ้งผลการคัดเลือก

  การคัดเลือกเข้าศึกษา

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์ จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล
  2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล ณ ที่ทำการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล โดยแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้กำหนดวัน-เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป

  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)