รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

ศึกษาข้อมูลก่อนการสมัคร

 • ประกาศการรับสมัคร/คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
 • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8400 หรือ 02 504 8351-3)

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  สาขาวิชา

  แขนงวิชา/วิชาเอก

  เปิดรับ แบบที่

  อัตราเหมาจ่าย
  ภาคการศึกษาละ

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

  นิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
  2.1
  65,000 บาท
  5,000 บาท

  ขั้นตอนการสมัคร

  1. ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน **Downloadใบสมัคร
  2. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 1 แล้ว)
  สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 2) + เอกสารประกอบการคัดเลือก
  ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

  รูปแบบ/วิธีการสมัคร

  กรอกใบสมัครออนไลน์ (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร)


  หรือ

  Download ใบสมัคร (เอกสาร pdf)

  ขั้นตอนการสมัครแบบการ download เอกสาร

  1. ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 1 แล้ว) 
  สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1) + หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 2) + เอกสารประกอบการคัดเลือก ส่งมาที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

  การส่งใบสมัครแบบการ download เอกสาร

 • ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (One stop service)
 • ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ส่งทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร

 • ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก)

  แจ้งผลการคัดเลือก

  การคัดเลือกเข้าศึกษา

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์ จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล
  2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล ณ ที่ทำการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล โดยแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้กำหนดวัน-เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป

  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)