รับสมัครนักศึกษาใหม่  
   

1. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ช่วงไหน
ตอบ  เปิดรับสมัครประมาณต้นเดีอน มกราคม ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

2. มีหลักสูตรอะไรบ้างที่เปิดรับสมัคร
ตอบ  สามารถตรวจสอบที่เวปไซต  www.stou.ac.th คลิกเลือกระดับบัณฑิตศึกษา เข้าไปที่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิกเลือกหลักสูตรที่สนใจ

3. ประกาศผลการคัดเลือกช่วงไหน
ตอบ    หลักสูตรระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต
         รอบที่ 1 ประมาณ 30  เมษายน ของทุกปี
         รอบที่ 2 ประมาณ 30  มิถุนายน ของทุกปี
         หลักสูตรระดับปริญาเอก  ประมาณ 30  มิถุนายน ของทุกปี

4. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ตอบ

  งานทะเบียน  
   

1. หากไม่ได้รับคู่มือลงทะเบียนเรียนจะสามารถดูข้อมูลได้จากที่ใด
ตอบ คู่มือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.stou.ac.th >บัณฑิตศึกษา > ดาวน์โหลด

2.หากจะลงทะเบียนเรียนล่าช้าต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ
1. ต้องตรวจสอบไปยังสาขาวิชาว่ามีการจัดสัมมนาไปแล้วหรือยัง ยังสามารถลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่
2. หากสาขาวิชายังไม่จัดสัมมนาและ อนุญาตให้ลงทะเบียนได้ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
พร้อมชำระค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า
3.ตรวจสอบกับงานทะเบียนว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ หากเรียบร้อยแล้วให้ประสานสาขาวิชา
เพื่อแจ้งชื่อเพิ่มในการเข้าร่วมสัมมนา

3. ชุดวิชาใดบ้าง อยู่ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนหลังทราบเกรดภายใน 15 วัน
ตอบ การลงทะเบียนเรียน วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ แต่หากเทอมก่อนหน้านั้นไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ไม่ต้องรอเกรดให้ยึดกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามปกติ

4.การเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาควรเปลี่ยนเมื่อใด
ตอบ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะให้มีผลต่อกิจกรรมใด ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนกิจกรรมนั้นๆ 30 วัน
เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ ต้องการให้จัดสอบตามที่อยู่ใหม่ ต้องเปลี่ยนที่อยู่ก่อนการสอบอย่างน้อย 30 วัน เป็นต้น

5. หากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ต้องแจ้งเปลี่ยนอย่างไร
ตอบ การเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่นักศึกษาต้องเขียนคำร้องทั่วไป มสธ.บ.11
แจ้งความประสงค์เปลี่ยนและระบุเบอร์โทรศัพท์ ชัดเจนไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

  การเรียนการสอน  
   

1.หากมีปัญหาเอกสารชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เช่น ไม่ได้รับ หรือ ส่งผิดชุดวิชา ต้องทำอย่างไร
ตอบ  ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนเรียน โดยติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา 025047560-4
 หากข้อมูลถูกต้องแล้วสามารถติดต่อสำนักบริการการศึกษา งานข้อมูลและตรวจสอบ
(เอกสารการสอน) โทร.02-504-7626, 7623

2.อยากทราบสถานที่การจัดสัมมนาเสริมและกลุ่มการเรียนการสอน 
ตอบ สามารถเข้าดูได้ที่ เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย ตามลิงค์ กำหนดการสัมมนาสำหรับนักศึกษา

3.อยากทราบอาคารและหมายเลขห้องประชุมในการเรียนสัมมนาเสริม (กรณีจัดการเรียนการสอนภายใน มสธ.)
ตอบ สามารถเข้าดูได้ที่ เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย ตามลิงค์ รายชื่อห้องสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือ  สอบถามได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา โทร. 02-504-7566,7567,7570

4.ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบชื่อในกลุ่มที่จัดการเรียนการสอน 
ตอบ  ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนเรียนก่อน โดยติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
025047560-4  หากข้อมูลถูกต้องแล้ว สามารถติดต่อติดต่อได้ที่ สาขาวิชา ตามรายละเอียด ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร.02-504-8034
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โทร.02-504-8042
- สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร.02 – 504 - 8365
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โทร.02 – 504 - 8181 ,8184 ,8183
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โทร.02 – 504 - 8291
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทร.02 – 504 - 8505,8506
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร.02 – 504 - 8036 , 8037
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ โทร.02 – 504 - 8356
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
- เอกส่งเสริมเกษตรศาสตร์ โทร.02 – 504 - 8046
- เอกสหกรณ์ โทร. 02 - 504 – 8049
- เอกการจัดการเกษตร โทร. 02 - 504 – 8047
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทร. 02 - 504 – 8400
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.02 – 504 – 8192,8193
- สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 02 – 504 - 8515

  สอบไล่ประจำภาค  
    1. มหาวิทยาลัยจัดสอบไล่ให้ที่ไหน
ตอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ตามที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยทั้งนี้ก่อนสอบนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ หัวข้อตรวจสอบสนามสอบรายบุคคล ก่อนกำหนดการสอบประมาณ 20 วัน

2. หากต้องการเปลี่ยนสนามสอบต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนสนามสอบที่เว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา ไปที่หัวข้อดาวน์โหลด เลือก
แบบฟอร์ม/คำร้อง และไปเลือกที่แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสนามสอบ มสธ.บ27 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งไปยัง
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ควรยื่นคำร้องก่อนสอบ 45 วันทำการ

3. หากต้องการเปลี่ยนสนามสอบฉุกเฉินต้องทำอย่างไร
ตอบ กรณีนี้ต้องมีหนังสือราชการหรือคำสั่งให้ไปปฏิบัติงาน/โอนย้ายด่วน สำเนาส่งมาพร้อมกับคำร้อง มสธ.บ27
โดย Fax ไปที่ 02 503 3675 และประสานแจ้งไปที่เบอร์ 02 504 7562

4. หากเคยเปลี่ยนสนามสอบถาวร แล้วมีการเปลี่ยนที่อยู่ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ตามที่อยู่ใหม่หรือไม่
ตอบ ไม่จัดตามที่อยู่ใหม่ แต่จะจัดให้สอบที่สนามสอบถาวรที่นักศึกษาเคยแจ้งเปลี่ยนไว้
  สอบ วพ./IS/ดพ.  
   

1. หมดเขตการสอบภาคการศึกษานี้เมื่อไร
ตอบ
- ภาคต้น             5 ก.ย. - 28 ก.พ. ของทุกปี  (ป.โท/ป.เอก)
- ภาคปลาย          15 มี.ค. - 31 ส.ค. ของทุกปี  (ป.โท)
                       15 มี.ค. - 31 ต.ค. ของทุกปี  (ป.เอก)
- ภาคพิเศษ          15 ส.ค. - 31 ต.ค. ของทุกปี (ป.โท)


2. กำหนดการและห้องสอบดูได้จากที่ไหน
ตอบ ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าไปที่ ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา   
>> การสอบ     >> กำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / IS

  ตรวจรูปแบบ วพ./IS/ดพ.  
   

1.การส่งเล่มดพ./วพ./IS ต้องทำอย่างไรบ้างคะ?
          ตอบ นักศึกษาส่งเล่มเล่มดพ./วพ./IS หลังสอบปกป้องครั้งแรก ส่งผ่านสาขาวิชาพร้อมแนบแบบฟอร์ม
ส่งตรวจรูปแบบ จะรับเล่มคืนได้ทางไปรษณีย์หรือรับด้วยตนเอง และแก้ไขจนผ่านการตรวจหรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

2.  การชำระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคัดย่อ มีขั้นตอนอย่างไรคะ    
          ตอบ  สำหรับวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคัดย่อ
 ชำระได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ชำระด้วยเงินสด ที่ One stop Service จำนวน 300 บาท
2) ชำระผ่านระบบPayatPost ที่ไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มสธ.บ.51 (วิทยานิพนธ์)
และ มสธ. บ.52 (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)ทาง http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp
หรือติอต่อฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา โทร.025047568-9

  การเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
   

1. หลักฐานการเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษา มีอะไรบ้าง
ตอบ  กรณีนำเสนอผลงานวิชาการ หลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานจากหน่วยงาน/สถาบันที่จัดการประชุม Proceedings
ฉบับเต็มในรูปเอกสาร หรือ CD และแนบแบบฟอร์มการส่งหลักฐานเผยแพร่ (สำหรับวิทยานิพนธ์)

กรณีเผยแพร่ทางวารสาร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง
- กรณีที่วารสารทางวิชาการยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ ให้นักศึกษาส่งสำเนาบทความจากวิทยานิพนธ์
ที่ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และตามด้วยชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม พร้อมใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่ลงนามโดยบรรณาธิการ ระบุชื่อวารสาร ปี และเล่มที่ที่จะตีพิมพ์
- กรณีเป็นวารสารฉบับจริง ให้ส่งวารสารฉบับจริง
(เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกและโท,
กลุ่ม 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท) ในการส่งหลักฐานเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่
ต้องมีแบบฟอร์มการส่งหลักฐานเผยแพร่ สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M3.htm
หรือติอต่อฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา โทร.025047568-9

  การส่งรับรอง วพ./IS/ดพ.  
   

ต้องส่งรับรองดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อไร
ตอบ  ภาคต้น         วันสุดท้ายที่นักศึกษาส่งให้สาขาวิชารับรอง 31  มีนาคม 
                        รับรองที่กรรมการบัณฑิต มสธ./สาขาวิชา ภายในเดือนเมษายน
        ภาคปลาย     วันสุดท้ายที่นักศึกษาส่งให้สาขาวิชารับรอง 30  กันยายน (วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
                        รับรองที่กรรมการบัณฑิต มสธ./สาขาวิชา ภายในเดือนตุลาคม (วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
                        วันสุดท้ายที่นักศึกษาส่งให้สาขาวิชารับรอง 30  พฤศจิกายน (ดุษฎีนิพนธ์)
                        รับรองที่กรรมการบัณฑิต มสธ./สาขาวิชา ภายในเดือนธันวาคม (ดุษฎีนิพนธ์)
        ภาคพิเศษ     วันสุดท้ายที่นักศึกษาส่งให้สาขาวิชารับรอง 30  พฤศจิกายน 
                        รับรองที่กรรมการบัณฑิต มสธ./สาขาวิชา ภายในเดือนธันวาคม
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา >> กรอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษา

  การสำเร็จการศึกษา/เอกสารสำคัญ  
     
  หลักสูตร นานาชาติ  
   

.........................................
งานรับสมัคร

..........................................

1. หลักสูตรนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครมีหลักสูตรอะไรบ้าง?
ตอบ   ปัจจุบัน มีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

2.ถ้าไม่ได้จบระดับปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สมัครได้หรือไม่?
ตอบ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ แต่ต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง

3.คุณสมบัติที่สำคัญของผู้มีสิทธิสมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ กับ มสธ. มีอะไรบ้าง?
ตอบ ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าได้ในระดับดี ซึ่งผู้สมัครต้องแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

4. เกณฑ์คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยรับพิจารณาเป็น
เอกสารประกอบการสมัครคืออะไรบ้าง
?      
ตอบ เกณฑ์คะแนนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีดังนี้
TOEFL (CBT คะแนนเต็ม 300 คะแนน)    คะแนนขั้นต่ำ 173 คะแนน หรือ
TOEFL (IBT คะแนนเต็ม 120 คะแนน)      คะแนนขั้นต่ำ 62 คะแนน หรือ
IELTS (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)               คะแนนขั้นต่ำ 5.5 คะแนน หรือ
TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)       คะแนนขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ
CU-TEP (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)         คะแนนขั้นต่ำ 70 คะแนน หรือ
STOU-EPT (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)   คะแนนขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ

ผลคะแนนจากสถาบันวัดความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การรับรองแล้ว
โดยผลคะแนนสอบที่นำมายื่นให้แก่มหาวิทยาลัยพิจารณา จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

5.วิธีการสมัครคืออย่างไร?
ตอบ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://asean-commarts.stou.ac.th ผู้สมัครต้องกรอก
ข้อมูลบนหน้าใบสมัครออนไลน์ให้ครบทุกหน้า พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (รูปแบบไฟล์ .pdf)
อย่างครบถ้วน กระทั่งดำเนินขั้นตอนชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าการสมัครเสร็จ
สมบูรณ์

6.ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวนเท่าไหร่?
ตอบ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อหลักสูตร และรับชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

7.ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร คือช่วงไหน?
ตอบ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
รอบแรก รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม
รอบที่ 2  รับสมัครช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม
หรือ ผู้สนใจอาจติดตามข่าวสาร และข้อมูลต่างๆของหลักสูตรได้จากเว็บไซต์
     http://asean-commarts.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th

8.เมื่อดำเนินการสมัครแล้วอยากทราบผล ต้องทำอย่างไร?
ตอบ  เจ้าหน้าที่ของสำนักบัณฑิตศึกษา จะแจ้งผลให้แก่ผู้สมัครทุกรายทราบผลการพิจารณาคัดเลือกผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร

...............................................................
งานรับลงทะเบียนเรียน และระหว่างการศึกษา

...............................................................

9.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาตินี้ มีลักษณะเป็นอย่างไร?
ตอบ  เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเป็นหลัก

10.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของหลักสูตรนานาชาติของ มสธ. ประมาณเท่าไหร่?
ตอบ ค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 250,000 บาท โดยแบ่งการชำระออกเป็น 4 ภาคการศึกษา ภาคละ 59,000 บาท

11.กำหนดลงทะเบียนเรียนคือช่วงไหน?
ตอบ ภาคต้น ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน
      ภาคปลาย ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
ทั้งนี้ ช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา

12.นักศึกษาใหม่จะทราบกำหนดการลงทะเบียนเรียน และกิจกรรมสำคัญต่างๆได้อย่างไร?
ตอบ เจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งนักศึกษาทราบทางอีเมล์ ในวันที่ประกาศผลการคัดเลือก
ภายหลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

...............................................
งานประสานงานการจัดสอบไล่
...............................................

13.การจัดสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษา มีลักษณะอย่างไร?
ตอบ เป็นการสอบแบบเผชิญหน้า ที่นักศึกษาผู้มีสิทธิสอบต้องเข้าสอบไล่ตามกำหนดการ และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสถานที่ซึ่งจัดเตรียมเป็นสนามสอบให้แก่นักศึกษาแต่ละ
ราย จะอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันหรือใกล้กับที่อยู่ปัจจุบันที่นักศึกษาระบุไว้ในการสมัคร

14.นักศึกษาจะสามารถทราบผลการสอบไล่ ในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างไร
ตอบ นักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดสอบไล่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะได้รับการแจ้งผลการสอบไล่ของแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษา จะส่งใบเกรดแจ้งผลการศึกษาให้นักศึกษาแต่ละรายทราบทาง
อีเมล์ของนักศึกษา และทางไปรษณีย์

15.ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ สามารถติดต่อได้ที่ใด?
ตอบ 1) งานบริการด้านบัณฑิตศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักบัณฑิตศึกษา
e-mail: International.ogs@stou.ac.th หรือ เบอร์โทร 0-2504-7556-7 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ
8.30 -16.30 น.

2) งานบริการด้านหลักสูตร เนื้อหารายวิชา และการเรียนการสอน สามารถติดต่อได้ที่
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เบอร์โทร 0-2504-8352-3