ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
  หน้าหลัก | เรื่องราวร้องทุกข์ | Admin |      
๑.การจัดการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น
             เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากท่าน ผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจบังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ได้รับ เพื่อมอบหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น จะรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นให้ท่านทราบต่อไป
๒.ช่องทางรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น
            ระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นให้แก่มหาวิทยาลัยตามช่องทางดังต่อไปนี้
      ช่องทางที่ ๑
ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยทำเป็นหนังสือเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสามารถยื่นหนังสือได้ที่ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ ๒ ชั้น ๖ (ห้อง ๒๖๑๕)
      ช่องทางที่ ๒
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
(๑) กองกฎหมาย โทร ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๔๐
(๒) ศูนย์สารสนเทศ โทร ๐๒ ๕๐๔ ๗๑๙๕
      ช่องทางที่ ๓
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจัดส่งข้อร้องเรียนมายัง “กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ ๒ ชั้น ๖ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
      ช่องทางที่ ๔
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
(๑) เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย คลิกหัวข้อ “เรื่องราวร้องทุกข์” และระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(๒) เว็บไซต์ STOU CallCenter (https://www.facebook.com/stoucallcenter/)
(๓) อีเมล์ STOU CallCenter (ic.proffice@stou.ac.th)

หมายเหตุ : ช่องทางการร้องเรียนดังกล่าว สำหรับการร้องเรียนในเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น