ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
  หน้าหลัก | เรื่องราวร้องทุกข์ | Admin |    
๑.การจัดการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น
             เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากท่าน ผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจบังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ได้รับ เพื่อมอบหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น จะรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นให้ท่านทราบต่อไป
๒.ช่องทางรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น
            ระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นให้แก่มหาวิทยาลัยตามช่องทางดังต่อไปนี้
      ช่องทางที่ ๑
ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยทำเป็นหนังสือเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสามารถยื่นหนังสือได้ที่ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ ๒ ชั้น ๖
      ช่องทางที่ ๒
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐-๒๕๐๔-๗๑๓๙ ถึง ๔๐
      ช่องทางที่ ๓
ร้องเรียนโดยจดหมายทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ ๙/๙ ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐