โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล
ขณะนี้เปิดรับสมัคร
รุ่นที่ 31
รุ่นที่ 31
สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562
  สอบวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 30
สมัครเรียน 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
  ระยะเวลาเรียน 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561
  สอบวันเสาร์ที่ 26 และอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
รุ่นที่ 29
สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2561
  สอบวันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

 


ชุดวิชาที่เปิดสอน
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 7 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

  4 ชุดวิชา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

17 ชุดวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2 ชุดวิชา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

11 ชุดวิชา

สาขาวิชารัฐศาสตร์

5 ชุดวิชา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 6 ชุดวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 ชุดวิชา

 


สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์ รหัส 10106
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (แสดงหลักฐานหรือคำรับรองจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา)

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
    รหัส 13721
-
10
2
1
-
 2. การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
   
รหัส 13722
10
2
-
1
 3. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
    รหัส 13731
-
10
1
1
1
 4. การจัดการความรู้และบิกดาตา
    รหัส 13736
-
10
1
1
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

1. แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
2. มีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
3. มีความสนใจด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
    รหัส 22740
-
10
2
-
-
2. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
    รหัส 22744
-
10
2
-
-

2.แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาไทย รหัส 20236
      คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
    รหัส 22746
-
10
2
-
-
2. การพัฒนาทักษะทางภาษา
    รหัส 22747
10
2
-
-
3. การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
    รหัส 22749
-
10
1
1
-

3.แขนงวิชา บริหารการศึกษา รหัส 20306
      คุณสมบัติเฉพาะ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
    รหัส 23720
-
15
2
-
-
2. การวิจัยการบริหารการศึกษา
    รหัส 23721
-
15
2
-
1
3. การบริหารวิชาการ และทรัพยากรการศึกษา
    รหัส 23722
-
15
2
-
-
4. นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    รหัส 23723
-
15
2
-
1

4. แขนง วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20706
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    รหัส 27702
-
15
2
1
-
2. การจัดระบบทางการศึกษา
    รหัส 27703
-
15
2
-
-
3. สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    รหัส 27704
-
15
1
1
1
4. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
    ทรัพยากรมนุษย์
    รหัส 27705
-
15
1
1
-
 5. เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
    รหัส 27706
-
15
2
-
-
 6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
    รหัส 27708
-
15
1
1
-


5. แขนง วิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20806
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
    รหัส 25711
-
15
2
1
-
2. การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
    รหัส 26710
-
15
1
1
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

1. วิชาเอก บริหารสาธารณสุข รหัส 50116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรี ด้านอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจาก
จบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
    รหัส 53711
-
5
1
1
-

2. วิชาเอก บริหารโรงพยาบาล รหัส 50136
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจาก
จบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
    รหัส 58708
-
10
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

1. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ รหัส 60116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
    รหัส 60721
-
ไม่จำกัด
3
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
    รหัส 60722
-
ไม่จำกัด
3
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
    รหัส 60723
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 4. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
    รหัส 60724
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 5. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร
    รหัส 60725
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 6. เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
    รหัส 60726
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 7. เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
    รหัส 60727
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 8. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
    รหัส 60728
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 9. เศรษฐศาสตร์พัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
    รหัส 60729
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-

2. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60126
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
    รหัส 60730
-
ไม่จำกัด
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    รหัส 60731
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

1. วิชาเอก การเมืองการปกครอง รหัส 80116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
    รหัส 80712
ไม่จำกัด
2
-
1
 2. การเมืองการปกครองไทย
    รหัส 81711
-
ไม่จำกัด
2
-
-
 3. แนวคิดทางการเมืองและสังคม
    รหัส 81712
-
ไม่จำกัด
2
-
-
 4. การวิเคราะห์การเมือง
    รหัส 81713
-
ไม่จำกัด
2
-
1

2. วิชาเอก การเมืองการปกครองท้องถิ่น รหัส 80126
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
     รหัส 82711
-
ไม่จำกัด
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

     แขนงวิชา สหกรณ์
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
    รหัส 92711
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์
    รหัส 92712
-
ไม่จำกัด
2
-
1
 3. สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์
    รหัส 92713
-
ไม่จำกัด
2
-
1
 4. การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์
    รหัส 92714
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์สหกรณ์
    รหัส 92715
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 6. สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์
    รหัส 92718
-
ไม่จำกัด
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

1. แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96106
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
    รหัส 99703
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
 2. ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    รหัส 99705
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
    รหัส 99707
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 4. ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
    รหัส 99709
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ
    รหัส 99711
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1

2. แขนงวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 96206
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานประกอบ

    หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 - 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 30
( ภาคที่
1/2561 )
รุ่นที่ 31
( ภาคที่
2/2561 )
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
    รหัส 97700
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
 2. สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    รหัส 97701
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 3. ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
    รหัส 97703
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 4. เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
    รหัส 97704
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 5. การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรม
    รหัส 97705
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น