รอรับผลสอบทางไปรษณีย์หลังการสอบ
ประมาณ 40 วัน หรือตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/ เลือก
โครงการสัมฤทธิบัตร

กำหนดการสอบ

      ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ สนามสอบ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ตามจังหวัดที่อยู่ที่ผู้เรียนแจ้ง
ไว้กับมหาวิทยาลัย หรือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขต กทม.มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ตามโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบตามที่อยู่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นราย
บุคคลทางไปรษณีย์ก่อนการสอบ ประมาณ 10 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดสอบดังนี้

วัน เวลาที่กำหนดการสอบ

 - รุ่นที่ 96 รหัสรุ่น 591 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2559)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 97 รหัสรุ่น 592 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
    (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2559)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 98 รหัสรุ่น 593 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
   (ตรงกับวันสอบไล่ 2/2559)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 99 รหัสรุ่น 594 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พศจิกายน 2560
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 2/2559 และ ภาคพิเศษ)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 100 รหัสรุ่น 601 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2560)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 101 รหัสรุ่น 602 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2560)

( ตารางสอบ )


          กรณีที่ผู้เรียนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราว ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ขอให้ผู้เรียน
เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ มสธ. จังหวัดนั้นๆ โดยขอทำบัตรเข้าห้องสอบสำรอง
          หากผู้เรียนย้ายที่อยู่ชั่วคราวให้ยื่นคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ
30 วัน หรือโทรแจ้ง มหาวิทยาลัยให้ทราบ โทร 0 2504 7231 , 025047788