รอรับผลสอบทางไปรษณีย์หลังการสอบ
ประมาณ 40 วัน หรือตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/ เลือก
โครงการสัมฤทธิบัตร

กำหนดการสอบ

      ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ สนามสอบ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ตามจังหวัดที่อยู่ที่ผู้เรียนแจ้ง
ไว้กับมหาวิทยาลัย หรือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขต กทม.มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ตามโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบตามที่อยู่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นราย
บุคคลทางไปรษณีย์ก่อนการสอบ ประมาณ 10 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดสอบดังนี้

วัน เวลาที่กำหนดการสอบ

 - รุ่นที่ 100 รหัสรุ่น 601 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2560)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 101 รหัสรุ่น 602 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2560)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 102 รหัสรุ่น 603 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
   (ตรงกับวันสอบไล่ 2/2560)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 103 รหัสรุ่น 604 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พศจิกายน 2561
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 2/2560 และ ภาคพิเศษ)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 104 รหัสรุ่น 611 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2561)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 105 รหัสรุ่น 612 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2561)

( ตารางสอบ )


          กรณีที่ผู้เรียนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราว ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ขอให้ผู้เรียน
เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ มสธ. จังหวัดนั้นๆ โดยขอทำบัตรเข้าห้องสอบสำรอง
          หากผู้เรียนย้ายที่อยู่ชั่วคราวให้ยื่นคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ
30 วัน หรือโทรแจ้ง มหาวิทยาลัยให้ทราบ โทร 0 2504 7231 , 025047788