...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

          มสธ.ยึดมั่นในอุดมการณ์ "การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน" จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
การสอนต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนไม่จำกัดวัยและวุฒิการศึกษา ได้เพิ่มพูนความ
รู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มวิทยฐานะในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เมื่อสอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาและรายวิชานั้นๆ สามารถโอนชุดวิชา
ที่สอบผ่านเข้าใน
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้

          นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตร
ปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ขณะนั้นได้ จะทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
          มสธ. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกคน เข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร” เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษา เรียนสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลายและเพิ่มโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพและประสบผลสำเร็จในชีวิต “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ”
          โครงการสัมฤทธิบัตรยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมทางการศึกษาและมุ่งมั่นกับ
การศึกษา เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตน และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
      โครงการฯ กำหนดให้สมัครเรียนได้ครั้งละ 1- 3 ชุดวิชา/รายวิชา จากชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชา/รายวิชานั้น ๆ