...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ

เปิดรับสมัคร
  โครงการสัมฤทธิบัตร
รุ่น 101 
(รับสมัคร ถึง 31 ธันวาคม 2560)

ค่าลงทะเบียนเรียน
          ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท   ยกเว้น  ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชา
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท

รายวิชาละ 1,000 บาท มี 1 รายวิชา
        - รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1 รหัส 11017


รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 98  รหัสรุ่น 593
รุ่นที่ 99  รหัสรุ่น 594
รุ่นที่ 100  รหัสรุ่น 601
รุ่นที่ 101  รหัสรุ่น 602
สมัครวันที่
15 ม.ค.60
ถึง
31 มี.ค.60

สอบวันที่
ส.29 ก.ค.60
และ
อา.30 ก.ค.60

สมัครวันที่
1 เม.ย.60
ถึง
30 มิ.ย.60

สอบวันที่
ส.4 พ.ย.60
และ
อา.5 พ.ย.60

สมัครวันที่
1 ก.ค.60
ถึง
30 ก.ย.60
สอบวันที่
ส.27 ม.ค.61
และ
อา.28 ม.ค.61
สมัครวันที่
1 ต.ค.60
ถึง
31 ธ.ค.60
สอบวันที่
ส.5 พ.ค.61
และ
อา.6 พ.ค.61
10103 ทักษะชีวิต
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00
)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10121 อารยธรรมมนุษย์
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10131 สังคมมนุษย์
ราคาตามรุ่น

1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)

1,200
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)

1,100
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)

1,100
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
10151 ไทยศึกษา
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
10152 ไทยกับสังคมโลก
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30 - 11.00)
-
-
-
-
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1,600
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
1,400
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
10202 การอ่านภาษาไทย
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,700
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15
-
-
-
-
11012 ชุดวิชาภาษาเขมรเชิงธุรกิจ
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00
)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
11017 รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1
1,000
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
12303 สังคมไทย
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
12306 วรรณคดีไทย
1,300
-
-
 -
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
12407 แนวคิดไทย
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
13421 การจัดการงานสำนักงาน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
1,400
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักนิเทศศาสตร์
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
*15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
ราคาตามรุ่น

1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)

1,100
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)

1,200
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)

1,200
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
16338 การข่าวเบื้องต้น
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
*16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
1,500
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
16354 สื่อโฆษณา
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
*16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
*16421 การบริหารงานโทรทัศน์
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16424 การบริหารงานภาพยนตร์
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16427 การบริหารงานโฆษณา
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
24413 การประเมินโครงการ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
24414 การประเมินหลักสูตร
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
31405 การวิเคราะห์โครงการ
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32302 การจัดการการตลาด
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจไทย
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การบัญชีและการสอบบัญชี
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ
นำเข้า - ส่งออก
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
การจัดการโรงแรม
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
33201 การบริหารราชการไทย
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
 -
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33432 การบริหารสำนักงาน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
33449 การบริหารการบริการสาธารณะ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1,400
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
40103 กกฎหมายเกษตร
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
40205 กฎหมายธุรกิจ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41003 การบริหารจัดการชุมชน
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41201 กฎหมายมหาชน
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41404 กฎหมายแรงงาน
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41431 การบริหารงานยุติธรรม
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่น
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1,900
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1,500
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
** 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
** 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
** 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
** 54109 การยศาสตร์
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
** 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
ด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
** 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
** 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
1,500
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
55303 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแพทย์
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
55305 ธรรมานามัย
 1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรเดิม ปี 2553 - 2556)
 1,700
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
55308 เวชกรรมแผนไทย
 1,400
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรใหม่ได้ ปี 2560 เป็นต้นไป)
 1,700
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,400
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
1,400
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,400
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรรม
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
70101 จิตวิทยาทั่วไป
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
70203 หลักกฎหมายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 70323 สุขภาพเด็ก
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 70324 อนามัยครอบครัว
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 70411 อนามัยชุมชน
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
71202 โภชนาการมนุษย์
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านอาหารและโภชนาการ
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71308 เทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูปอาหาร
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 71330 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71411 อาหารและโภชนบำบัด
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
1,400
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
1,100 
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71415 การบริการอาหารในสถาบัน
1,100 
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)

4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)

4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
1,100 
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
72201 ครอบครัวศึกษา
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพ
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
72205 สถิติและการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
1,100 
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย
ในประเทศไทย
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
81310 ปรัชญาการเมือง
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
* 81415 การวางนโยบายโครงการและ
การบริหารโครงการ
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1,900
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
* 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
82322 สังคมโลก
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
1,100
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
90201 การจัดการฟาร์ม
1,200
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
1,400
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
90303 พืชเศรษฐกิจ
1,400
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
90305 การผลิตสัตว์
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
91312 การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
91326 วนศาสตร์เกษตร
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยา
สำหรับการเกษตรกร
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
91427 การป่าไม้ชุมชน
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการ ทางการเมือง
 1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
1,100 
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
1,500
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93353 การจัดการผลผลิตพืช
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
-
-
-
-
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
1,200
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1,100
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และ
การควบคุมภายใน
1,200
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
97103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
97215 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
6 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
1,300
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
คุณภาพทางการพิมพ์
1,300
30 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
97419 มาตราฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตราฐานอุตสาหกรรม
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์
แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำงานในอุตสาหกรรม
1,200
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรม
1,200
29 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
1,100
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
29 ก.ค. 60
(09.00-12.00)
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
-
-
-
-
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค. 61
(13.30-16.30)
5 พ.ค. 61
(13.30-16.30)
99402 การจัดการความมั่งคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1,300
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1,300
30 ก.ค. 60
(13.30-16.30)
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1,100
-
-
-
-
28 ม.ค. 61
(09.00-12.00)
6 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
   * ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ได้
      เพราะ เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
  ** เป็นชุดวิชาที่จะปรับปรุงหลักสูตร ปี 2561 แต่สามารถเทียบแทนได้
   

-
ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ