...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ

...รับสมัคร...
  โครงการสัมฤทธิบัตร
รุ่น 105 
(รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2561)
ค่าลงทะเบียนเรียน
          ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท   ยกเว้น  ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชา
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท


รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 102 รหัสรุ่น 603
รุ่นที่ 103 รหัสรุ่น 604
รุ่นที่ 104 รหัสรุ่น 611
รุ่นที่ 105 รหัสรุ่น 612
สมัครวันที่
15 ม.ค.61
ถึง
31 มี.ค.61

สอบวันที่
ส.21 ก.ค.61
และ
อา.22 ก.ค.61

สมัครวันที่
1 เม.ย.61
ถึง
30 มิ.ย.61

สอบวันที่
ส.3 พ.ย.61
และ
อา.4 พ.ย.61

สมัครวันที่
1 ก.ค.61
ถึง
30 ก.ย.61
สอบวันที่
ส.26 ม.ค.62
และ
อา.27 ม.ค.62
สมัครวันที่
1 ต.ค.61
ถึง
31 ธ.ค.61
สอบวันที่
ส.4 พ.ค.62
และ
อา.5 พ.ค.62
10103 ทักษะชีวิต
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10121 อารยธรรมมนุษย์
ราคาตามรุ่น

1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)

1,100
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)

1,200
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)

1,200
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10131 สังคมมนุษย์
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
10151 ไทยศึกษา
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
10152 ไทยกับสังคมโลก
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1,600
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
1,400
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
10202 การอ่านภาษาไทย
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,700
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1,700
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
12303 สังคมไทย
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
12306 วรรณคดีไทย
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
12407 แนวคิดไทย
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
1,400
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักนิเทศศาสตร์
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
*15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
*16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
*16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
*16421 การบริหารงานโทรทัศน์
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16424 การบริหารงานภาพยนตร์
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16427 การบริหารงานโฆษณา
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
*16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
24413 การประเมินโครงการ
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
24414 การประเมินหลักสูตร
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32302 การจัดการการตลาด
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจไทย
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การบัญชีและการสอบบัญชี
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ
นำเข้า - ส่งออก
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
การจัดการโรงแรม
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
33201 การบริหารราชการไทย
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33432 การบริหารสำนักงาน
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1,400
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
40103 กกฎหมายเกษตร
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
40205 กฎหมายธุรกิจ
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41003 การบริหารจัดการชุมชน
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41201 กฎหมายมหาชน
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41404 กฎหมายแรงงาน
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41431 การบริหารงานยุติธรรม
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่น
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
41456 การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับ
การแข่งขันทางการค้า
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1,900
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1,500
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
1,500
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
55303 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแพทย์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
55305 ธรรมานามัย
 1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรเดิม ปี 2553 - 2556)
 1,700
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรใหม่ได้ ปี 2560 เป็นต้นไป)
 1,700
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
* 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,400
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
1,400
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,400
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
* 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรรม
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
70203 หลักกฎหมายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
* 70323 สุขภาพเด็ก
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
* 70324 อนามัยครอบครัว
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
* 70411 อนามัยชุมชน
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
* 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
* 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
71202 โภชนาการมนุษย์
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านอาหารและโภชนาการ
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71308 เทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูปอาหาร
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
71411 อาหารและโภชนบำบัด
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
1,400
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
1,100 
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
71415 การบริการอาหารในสถาบัน
1,300 
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
1,100 
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
72201 ครอบครัวศึกษา
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
1,100 
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพ
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
72205 สถิติและการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
1,200 
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
1,200 
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
81310 ปรัชญาการเมือง
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1,900
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
82321 การเมืองการปกครองของประเทศไทยในเอเชีย
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
82322 สังคมโลก
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
1,100
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
90201 การจัดการฟาร์ม
1,200
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
90305 การผลิตสัตว์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
90307 การผลิตพืช
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
91312 การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
91326 วนศาสตร์เกษตร
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยา
สำหรับการเกษตรกร
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
1,100
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการ ทางการเมือง
 1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
*92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
1,200 
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
*92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
*92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
1,500
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93353 การจัดการผลผลิตพืช
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
94360 การจัดการการปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
1,200
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1,500
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และ
การควบคุมภายใน
1,200
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
97103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
97215 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(13.30-16.30)
5 พ.ค.62
(13.30-16.30)
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
1,300
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
คุณภาพทางการพิมพ์
1,300
22 ก.ค.61
(09.00-12.00)
4 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
97419 มาตราฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตราฐานอุตสาหกรรม
1,200
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
1,300
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์
แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำงานในอุตสาหกรรม
1,200
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
1,200
21 ก.ค.61
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
1,100
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
21 ก.ค.61
(09.00-12.00)
3 พ.ย.61
(08.30-11.00)
-
-
-
-
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(09.00-12.00)
4 พ.ค.62
(09.00-12.00)
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
1,100
-
-
-
-
26 ม.ค.62
(13.30-16.30)
4 พ.ค.62
(13.30-16.30)
99402 การจัดการความมั่งคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1,300
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1,300
22 ก.ค.61
(13.30-16.30)
4 พ.ย.61
(11.45-14.15)
-
-
-
-
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1,100
-
-
-
-
27 ม.ค.62
(09.00-12.00)
5 พ.ค.62
(09.00-12.00)
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
   * ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ได้
      เพราะ เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
  ** เป็นชุดวิชาที่จะปรับปรุงหลักสูตร ปี 2561 แต่สามารถเทียบแทนได้
   

-
ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ