|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
    - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
    e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ใบแทรก
  หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.htmll

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Economics Program)
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     

       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Economics Program)
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
       

       
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 44531 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 4-February-2021; 16:30 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.