|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชารัฐศาสตร์

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แชนงวิชาการเมืองการปกครอง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560-TQF)
 
2.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559-TQF)
   
e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
ใบแทรก
 
หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
(Bachelor of Political Science Program in Politics and Government)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
  อักษรย่อ ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science (Politics and Government)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Pol.Sc. (Politics and Government)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(Bachelor of Political Science Program in International Relations)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
  อักษรย่อ ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science (International Relations)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Pol.Sc. (International Relations)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 123406 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 4-February-2021; 14:50 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.