|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564-TQF)
 

e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 
หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Bachelor of Nursing Science Program for Public Health Officer
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ พย.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.N.S.
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.

สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ

 
2.
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
 
2.1 ปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง
2.2 โรคติดต่อในระยะอันตราย
2.3 โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
  หมายเหตุ

ผู้มีคุณสมบัติข้อ 1 - 2 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงต่อผู้รับบริการสุขภาพจากภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา และเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพการบริการสาธารณสุขระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร

 
   
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 29427 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 10-March-2021; 10:37 AM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.