|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564-TQF)
 

e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์

 
หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ น.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.B.
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาหรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 77552 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-April-2022; 14:57 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.