|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

 

มีหลักสูตร 2 ระดับ 4 หลักสูตร คือ

  ระดับปริญญาตรี
 
1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565-TQF) ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ
 
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
- วิชาเอกวิทยาการข้อมูล
 
- วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
2.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
    - วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์
  ระดับประกาศนียบัตร
 
1.
หลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
 
2.
หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
   
e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  อักษรย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Computer Science)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
      บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
วิชาเอกวิทยาการข้อมูล
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  อักษรย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Computer Science)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
      บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณ
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  อักษรย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Computer Science)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
      บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Technology
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology)
         
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
วุฒิการศึกษา
   
   
1. 
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
   
2. 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
   
3. 
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากวิทยาลัยชุมชน หรือ
   
4. 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
   
5. 
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
   
6. 
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
   
หมายเหตุ
  1) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
  2) บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศ
    ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Technology
วิชาเอกเทคโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology)
           
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 
คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
วุฒิการศึกษา
     
 
1. 
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 
2. 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
 
3. 
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยชุมชน หรือ
 
4. 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
 
5. 
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
 
6. 
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
 
หมายเหตุ
  1) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
        2) บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศ
    ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
       

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Certificate Program in Computer Programming
  ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  อักษรย่อ ป. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Computer Programming
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Computer Programming
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
     

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
Certificate Program in Product and Packaging Technology
  ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  อักษรย่อ ป. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Product and Packaging Technology
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Product and Packaging Technology
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
2. สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
     
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 89640 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 13-March-2023; 16:25 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.