ท่านกำลังอยู่ที่หน้า : งานบริการสื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน้าแรก (Home)

+ Larger Font | - Smaller Font

งานบริการสื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

หนังสือเสียงเดซี (Daisy)

เอกสารสื่อเสียง (MP3)

เอกสารสื่อข้อความ(Text File)

 

 

 

นักศึกษาพิการที่ต้องการใช้งานแฟ้มข้อความเอกสารชุดวิชาและเอกสารเสียงเดซี
สามารถติดต่อได้ที่  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
สำนักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 0-2504-7821-3  โทรสาร 0-2503-3963

โปรแกรม PPA Tatip เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย (Thai text to speech)
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ (screen reader)
ได้แก่โปรแกรม JAWS for Windows, NVDA หรือ Thunder นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรม PPA Tatip
จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft text to speech version 5.1
เพื่อประสานการทำงานระหว่างโปรแกรม PPA Tatip กับโปรแกรมอ่านจอภาพที่ใช้ สามารถ  Download  และอ่านรายละเอียดได้ที่
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Update 24 พฤศจิกายน 2561

Surachet Benjaratpong