ท่านกำลังอยู่ที่หน้า : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

+ Larger Font | - Smaller Font

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่รวมทั้งผู้ที่บกพร่องทางร่างกายให้สามารถได้รับความรู้และการบริการการศึกษา ถึงถิ่นที่อยู่ ด้วยสื่อการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆมหาวิทยาลัยตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ผู้พิการควรจะได้รับโดยในการจัดบริการการศึกษาลักษณะต่างๆ ก็ได้จัด บริการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาพิการด้วยตัวอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกใน การเข้ารับการอบรมและการสอบโดยได้จัดให้มีทางลาดและ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการในอาคารที่ใช้ฝึกอบรมจัดให้มีห้องสอบพิเศษในชั้น ล่างของอาคารในสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับนักศึกษาพิการที่มี ความพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดทำเทปข้อสอบเสียง และการขยายข้อสอบสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นเป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง news_pic

นักศึกษาพิการสามารถตรวจสอบการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2562 news_pic

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการจัดบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2561  news_pic

ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนใช้ระบบ e-mail สำหรับบริการการศึกษา (STOU GAFE) news_pic

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญให้นักศึกษาลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบ e-mail สำหรับบริการการศึกษา (STOU GAFE) โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นช่องทางสำหรับนักศึกษาในการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนักศึกษาสามารถรับข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยได้อย่างทันท่วงที เช่น แจ้งการจัดส่งเอกสารการสอนให้นักศึกษา แจ้งข่าวสารและการตอบกลับเรื่องการสอนและการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา การให้บริการแนะแนวการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ

นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ปี 62 news_pic

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริการการศึกษา news_pic

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 news_pic

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 158 ราย

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

e-mail : ds.esoffice@stou.ac.th


Update 7 มีนาคม 2563

Surachet Benjaratpong