ท่านกำลังอยู่ที่หน้า : เกี่ยวกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (DSS Center)

หน้าแรก (Home)

+ Larger Font | - Smaller Font

เกี่ยวกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(DSS Center)

      มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักบริการการศึกษา ดำเนินการจัดบริการให้แก่นักศึกษาพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยจัดเป็นศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในสำนักบริการการศึกษา และ มีคณะกรรมการการจัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบายการจัดบริการสำหรับคนพิการและ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ โดยจัดทำเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556) พันธกิจที่ 2 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

     ในปัจจุบัน ศูนย์บริการนักศึกษาพิการดำเนินกิจกรรมการให้บริการนักศึกษาพิการต่างๆ ได้แก่ การให้การปรึกษาทางการเรียนและการจัดทำแผนบริการการศึกษาเฉพาะบุคคล การผลิตและบริการสื่อสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษา การประสานงานหน่วยงานและสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ การฝึกอบรมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงมีสถานภาพนักศึกษาจำนวน 481 คน (จากการสำรวจข้อมูลนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560)ครอบคลุมทุกประเภทความพิการทางการศึกษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว/สุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน

บุคลากรศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

นางสาวเนตรนภา อินทอง


ตำแหน่ง  - หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
                - หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
                -
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จิตวิทยา)
โทร  0-2504-7822

E-mail : nednapa.int@stou.ac.th

นายสุรเชษฏ์ เบญจรัฐพงศ์


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
ด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ
โทร  0-2504-7821-3

นางสาวนัฐกานต์ ชัยขรรค์เมือง


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
ด้านงานอำนวยการและเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการ

โทร  0-2504-7821-3

Update 21 กรกฎาคม 2561

Surachet Benjaratpong