• #
 • Why study at STOU?
 • สำนักการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรฝึกอบรมเดือนเมษายน 2651
 • STOU CallCenter
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • ....
 • โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษา มสธ.
 • ตารางออกอากาศ Facebooklive
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 • โครงการสัมฤทธิบัตร
 • 
    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน
 • STOU-EPT (E-Testing)
 • STOU Book

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข่าวบริการนักศึกษา

  สัมมนาทางวิชาการ

  อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ