• #
 • #
 • ศูนย์ฝึกอรบรม กันยายน
 • โครงการสัมฤทธิบัตร
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 • #
 • STOU CallCenter
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษา มสธ.
 • 
    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน
 • STOU-EPT (E-Testing)

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักบรรณสารสนเทศ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  สัมมนาทางวิชาการ

  อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ