• อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี
“เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี”
 • สมัครเรียนปริญญาโท มสธ.
 • #
 • STOU CallCenter
 • โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษา มสธ.
 • ตารางออกอากาศ Facebooklive
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 • โครงการสัมฤทธิบัตร
 • 
    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • STOU-EPT (E-Testing)
 • STOU Book

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวบริการนักศึกษา

สัมมนาทางวิชาการ

อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ