• รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 2/2560
  • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
  • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 20 ปี
  • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2559
  • Education for Human Resource Development in the 21st Century
  • WORLD CONFERENCE ON ONLINE LEARNING

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวบริการนักศึกษา

สัมมนาทางวิชาการ

อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ