01 02 03 04 05

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

     ภาระกิจหลักของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนสถานที่ ด้านห้องพักและห้องประชุม, อาหารและเครื่องดื่ม, บริการซัก อบ รีด เพื่อบริการนักศึกษาในการเข้ารับการอบรมสัมมนา ทั้งนี้ยังมีภาระกิจในการบริการจัดห้องประชุม ห้องพัก และอาหารให้กับหน่วยงานภายใน และบุคคลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ และมีความแข็งแกร่ง อันจะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมโดยรวม และก้าวสู่การพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และโลกโลกาภิวัฒน์
     ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร ดังนี้
     - อาคารสัมมนา 1
     - อาคารสัมมนา 2
     - อาคารพิทยพัฒน์
     - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
     - อาคารวิทยทัศน์
     - อาคารอเนกนิทัศน์