01 02 03 04 05

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

     ภารกิจหลักของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มีภารกิจเป็นฝ่ายสนับสนุนสถานที่ ด้านห้องพักและห้องประชุม อาหารและเครื่องดื่ม บริการซัก อบ รีด เพื่อบริการนักศึกษาในการเข้ารับการอบรมสัมมนา ทั้งนี้ยังมีภารกิจในการบริการจัดห้องประชุม ห้องพัก และอาหารให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ และมีความแข็งแกร่ง เป็นหน่วยงานหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร แต่มุ่งหวังให้ได้ผลงานมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพอใจสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัด ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป็นไปตามพันธกิจที่กำหนด อันจะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมโดยรวม และก้าวสู่การพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และโลกโลกาภิวัฒน์ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร ดังนี้
     ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร ดังนี้
     - อาคารสัมมนา 1
     - อาคารสัมมนา 2
     - อาคารพิทยพัฒน์
     - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
     - อาคารวิทยทัศน์
     - อาคารอเนกนิทัศน์