MOTTO : วิเคราะห์แผนงาน หลักการแม่นยำ ผู้นำเทคโนโลยี
| | |

หน้าแรก
Infographic


จรรยาบรรณของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1) สนับสนุนและปกป้องหลักการของสถาบัน | 2) รักษาชื่อเสียงของสถาบันและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ | 3) สุภาพเรียบร้อยไม่อวดรู้อวดเก่ง | 4) สำนึกว่าตนเป็นผู้ให้บริการแก่ส่วนราชการและบุคลากรอื่น | 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม สุจริตใจ และวางตัวเป็นกลาง | 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเห็นใจส่วนราชการและบุคลากรที่รอผลการพิจารณาอยู่ | 7) มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน ไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญ นินทา และสิ่งยั่วเย้าที่ไม่ชอบไม่ควร | 8) ไม่เปิดเผยความใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ส่วนราชการ คณะกรรมการ หรือบุคลากรอื่นได้รับความเสียหาย | 9) ไม่อาศัยอำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ || อภินันทนาการจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มสธ.


 

เอกสารเผยแพร่