หน้าแรก
เบอร์ติดต่อ

ค่านิยมองค์กร CCIR : ชัดเจน (Clear) สร้างสรรค์ (Creative) ทันต่อสถานการณ์ (Immediately) มุ่งเน้นผลงาน (Result base)  

 

          สารสนเทศบริการ


 

 

 

 


 
 


Credit ภาพ : Facebook สานต่อที่พ่อทำ  

 

ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน