ค่านิยมกองแผนงาน     PLAN :   P=Pointer  เป็นผู้นำ     L=Learning  ใฝ่เรียนรู้     A=Action  กระตือรือร้น     N=Network  สร้างเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองแผนงานร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

Credit ภาพ : Facebook สานต่อที่พ่อทำ
 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th