1. การแบ่งส่วนราชการในสำหนักงานอธิการบดี 17 กรกฎาคม 2530
2. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนาคม 2526
3. 10 ปี มสธ. 2521 - 2531
4. 20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนา
5. วันประกาศจัดตั้งสาขาวิชาต่าง ๆ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
     

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th