ความเป็นมา

           กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 22 มีนาคม 2522 ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานวางผังแม่บท
           ระยะเริ่มแรก กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มีความรับผิดชอบด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย การวางผังแม่บท งานงบประมาณ การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และการประสานงานกับองค์การต่างประเทศ ต่อมา มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานในต่างประเทศมากขึ้น จึงได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย โดยให้งานวิเทศสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายในกองแผนงาน และมีหน้าที่ดูแลด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ขึ้นตรงกับสายการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
           ในระหว่างปีงบประมาณ 2552-2555 กองแผนงานภายใต้การบริหารและการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุญรัตพันธุ์) ได้นำแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA/TQA , เครื่องมือการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (COSO-ERM) มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการวางแผนและยกระดับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและเป็นมาตราฐาน ดังนั้นเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รองอธิการบดีฯ จึงนำหลักการทำงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) มาปรับระบบการบริหารจัดการภายในกองแผนงาน ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนื่องจากสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกองแผนงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มีการถ่ายโอนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (TQA) พร้อมทั้งโยกย้ายบุคลากรกองแผนงานไปยังศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ส่งผลให้กองแผนงานต้องปรับโครงสร้างการบริหารภายในอีกครั้ง และใช้เรื่อยมาจนถึงเดือน ก.พ 2560 
           ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2560 กองแผนงานอยู่สายการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา ได้แก่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559-24 มี.ค.2560 กองแผนงานอยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและแผนงาน และตั้งแต่ 25 มี.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน กองแผนงานอยู่ในสายการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

 

     

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th