พันธกิจกองแผนงาน

เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำ
         1. พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโดยเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
         2. พัฒนาระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทั่งทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
         3. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม ทันสมัย และคล่องตัว
         4. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

   
เป็นหน่วยงานบูรณาการการวางแผนพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำ
 

ค่านิยม

                    P = Pointer เป็นผู้ชี้นำ
                     L = Learning ใฝ่เรียนรู้
                    A = Active การกระตือรือร้น
                    N = Network สร้างเครือข่าย
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th