ยุทธศาสตร์กองแผน  

  :: แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

  :: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ของกองแผนงาน  


   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th