ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งด จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ทั้งที่ มสธ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (Covid 19)