การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ 15 มีนาคม 2566

 

ข้อสอบ Walk-in Exam นี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ห้ามพิมพ์ จำหน่าย หรือทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และห้าม
นำออกจากห้องสอบ
มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 122 (653)
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือน กรกฎาคม 2566 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือน กรกฎาคม 2566 ได้อีกครั้ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เปิดสอบจำนวน 49 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121  อารยธรรมมนุษย์
4 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10151  ไทยศึกษา
6 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
7 11304  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
8 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
9 20302  สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
10 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
11 21004  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
12 21005  การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
13 21009  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
14 30206  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
15 30210  การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
16 30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
17 32210  องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
18 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
19 33201  การบริหารราชการไทย
20 33207  เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
21 33302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
22 33303  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
23 33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
24 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
25 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
26 54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
27 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
29 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย
30 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
31 71411  อาหารและโภชนบำบัด
32 72101  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
33 72205  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
34 80111  หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
35 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
36 80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
37 80205  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
38 80212  หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
39 81312  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
40 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
41 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
42 83202  ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำหรับรัฐศาสตร์
43 96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
44 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 96407  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
46 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
47 99201  วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
1 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
2 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (ปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
     
การจัดสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
- ณ ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค เปิดสอบเฉพาะวันที่ 3, 4, 10, 11 มิถุนายน 2566
- ณ ศูนย์สอบในส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะวันที่ 3, 4, 10, 11 มิถุนายน 2566
การประกาศผลสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย จึงไม่สามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ
ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลสอบภายใน 15 วัน ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนสอบ

การประมวลผลสอบ

- นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 สามารถเข้าสอบ Walk-in Exam ได้
- ผลการสอบผ่านจาก Walk-in Exam จะนับเฉพาะผลสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว
ไม่นับรวม คะแนนกิจกรรมทุกประเภท ทั้งคะแนนกิจกรรมประจำชุดวิชา คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนจากกิจกรรมสอนเสริมแบบเก็บคะแนน หรือคะแนนจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้

 

รายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและสถานที่สอบ

     1.การลงทะเบียนสอบ
        1.1 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 18 มิถุนายน 2566 สำหรับการลงทะเบียนสอบในครั้งนี้กำหนดให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาที่เปิดสอบทั้งหมด 58 ชุดวิชา โดยเลือกวัน-เวลาสอบ และศูนย์สอบ
ตามที่ต้องการ ทั้งนี้สำหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย รับ ลงทะเบียนสอบตั้งแต่ 15 มีนาคม ถึง 4 มิถุนายน 2566
        1.2 การเปิดรับลงทะเบียนสอบ แบ่งเป็น 2 รอบ
           รอบแรก วันที่ 15 มีนาคม ถึง 4 มิถุนายน 2566
               สำหรับสอบวันที่ 3,4,10,11 มิถุนายน 2566
           รอบที่สอง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2566
               สำหรับสอบวันที่ 3,4,10,11 มิถุนายน 2566 ที่ยังไม่เต็ม
               และการสอบวันที่ 17,18,24,25 มิถุนายน 2566
        1.3 กำหนดการปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ ตามตารางด้านล่างนี้ เพื่อรอการชำระเงินและจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใด ทีนักศึกษาเต็ม
จะปิดรับการลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วันสอบ
วันเปิดรับลงทะเบียนสอบ
วันปิดลงทะเบียนสอบ
3 ,4 มิ.ย. 2566
15 มี.ค. - 28 พ.ค. 2566
28 พ.ค. 2566 เวลา 20.00 น.
10, 11 มิ.ย. 2566
15 มี.ค. - 4 มิ.ย. 2566
4 มิ.ย. 2566 เวลา 20.00 น.
17, 18 มิ.ย. 2566
1 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2566
(สามารถเลือกวันสอบ 3,4 มิ.ย.
ได้กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม)
11 มิ.ย. 2566 เวลา 20.00 น.
24, 25 มิ.ย. 2566
1 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2566
(สามารถเลือกวันสอบ 10,11 มิ.ย. ได้กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม)
18 มิ.ย. 2566 เวลา 20.00 น.
 

2.การจัดสอบที่ส่วนกลาง
       จัดสอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ. โดยจัดที่นั่งสอบจะจัดเรียงนักศึกษาให้เต็มตามจำนวน
ของแต่ละห้องสอบ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 (40 ที่นั่ง)
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M (28 ที่นั่ง)
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M(28 ที่นั่ง)
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M(24 ที่นั่ง)

เวลาในการจัดสอบ
  1. จัดสอบวันละ 2 คาบ (9.00-12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. )ในวันที่ 3 ,4 ,10,17,18,24,25
      มิถุนายน 2566
  2. จัดสอบวันละ 3 คาบ (9.00-12.00, 13.30-16.30 และ 17.30-20.30) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566

3.การจัดสอบในส่วนภูมิภาค
    3.1 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง อุดรธานี และเพชรบุรี
จัดสอบในวันที่ 4,10,11,18,25 มิถุนายน 2566 จำนวน 5 วัน วันละ 2 คาบ (เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.) รวม 10 คาบ
    3.2 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัด นครนายก นครสวรรค์ ยะลา สุโขทัย และอุบลราชธานี
จัดสอบในวันที่ 4,11,18,25 มิถุนายน 2566 จำนวน 4 วัน วันละ 2 คาบ (เวลา 9.00-12.00 น.
และ 13.30-16.30 น.) รวม 8 คาบ

4.การสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย
    สำหรับการสอบในส่วนกลาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 10 แห่ง จะเปิดสอบเฉพาะวันที่ 3, 4, 10, 11 มิถุนายน 2566 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย และแจ้งผลสอบภายใน 15 วันหลังสอบ ให้แก่ผู้เข้าสอบทราบ


ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย

 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) (สำหรับผู้เข้าสอบ)

1. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่สวมหน้ากากอนามัย
    จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากจุดคัดกรองของมหาวิทยาลัยหรืออาคารที่จัดสอบ
    โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสก่อนเข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนเข้าห้องสอบ
4. ผู้เข้าสอบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย
    1 เมตร ทั้งในขณะแสดงตนเข้าสอบและในระหว่างการสอบโดยนั่งสอบตามเลขที่นั่ง
    ของตนเองที่กรรมการคุมสอบจัดให้
5. ในขณะสอบหากพบผู้เข้าสอบมีอาการไอหรือจามบ่อยครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกตัวออก
    จากผู้เข้าสอบปกติเพื่อตรวจสอบอาการ
6. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจสอบหลักฐานก่อนลงนามเข้าสอบ ดังนี้
    6.1 บัตรประชาชน
    6.2 e-Ticket

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2565 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 122 (653) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9653xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย
    นักศึกษาต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงินได้ที่
    - เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีสัญลักษณ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชำระผ่านบริการ กรุงไทย NEXT เลือก Com.code 8553
    โดยต้องระบุ reference (Ref.1 ในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment ของตนเอง)
    จำนวน 14 หลัก ให้ถูกต้อง(ไม่ใช่เลขประจำตัวนักศึกษา) ตามตัวอย่างด้านล่าง
    (ตัวเลข 14 หลักตามภาพเป็นเพียงตัวอย่าง นักศึกษาต้องใช้เลข 14 หลัก
    ตาม reference ที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น)


การประกาศผลสอบ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
    -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
    - บริการตอบคำถาม