การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ 15 มีนาคม 2567

 

ข้อสอบ Walk-in Exam นี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ห้ามพิมพ์ จำหน่าย หรือทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และห้าม
นำออกจากห้องสอบ
มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2566 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในเดือน กรกฎาคม 2567 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 126 (663)
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือน กรกฎาคม 2567 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือน กรกฎาคม 2567 ได้อีกครั้ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เปิดสอบจำนวน 70 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121  อารยธรรมมนุษย์
4 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10151  ไทยศึกษา
6 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
7 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
8 11201  คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
9 11303  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
10 11304  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 11305  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
12 11306  ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
13 12312  ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
14 13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
15 15234  การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
16 16430  การบริหารงานประชาสัมพันธ
17 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
18 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
19 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
20 20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
21 21004  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
22 21005  การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
23 21009  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
24 21328  นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
25 21329  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม
26 24417  การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
27 30204  องค์การและการจัดการ
28 30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
29 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
30 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
31 32401  การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
32 32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
33 32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
34 33201  การบริหารราชการไทย
35 33206  สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
36 33207  เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
37 33208  แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
38 33302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
39 33303  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
40 33432  การบริหารสำนักงาน
41 33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
42 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
43 41402  ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
44 41455  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
45 41463  องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล
46 50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
47 50103  สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
48 54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
49 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
50 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
51 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย
52 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
53 70311  ชีวเคมีพื้นฐาน
54 70323  สุขภาพเด็ก
55 70324  อนามัยครอบครัว
56 71411  อาหารและโภชนบำบัด
57 72101  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
58 72205  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
59 80111  หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
60 80212  หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
61 81312  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
62 81415  การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
63 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
64 83202  ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำหรับรัฐศาสตร์
65 83203  ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
66 96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
67 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 96407  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
69 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
70 99201  วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
1 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
2 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
     
การจัดสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
- ณ ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค เปิดสอบเฉพาะวันที่ 2, 8, 9 มิถุนายน 2567
- ณ ศูนย์สอบในส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะวันที่ 1, 2, 8, 9 มิถุนายน 2567
การประกาศผลสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย จึงไม่สามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ
ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลสอบภายใน 15 วัน ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนสอบ
 

การประมวลผลสอบ

- นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 สามารถเข้าสอบ Walk-in Exam ได้
- ผลการสอบผ่านจาก Walk-in Exam จะนับเฉพาะผลสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว
ไม่นับรวม คะแนนกิจกรรมทุกประเภท ทั้งคะแนนกิจกรรมประจำชุดวิชา คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนจากกิจกรรมสอนเสริมแบบเก็บคะแนน หรือคะแนนจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้

 

รายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและสถานที่สอบ

     1.การลงทะเบียนสอบ
        1.1 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 16 มิถุนายน 2567 สำหรับการลงทะเบียนสอบในครั้งนี้กำหนดให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาที่เปิดสอบทั้งหมด 70 ชุดวิชา โดยเลือกวัน-เวลาสอบ และศูนย์สอบ
ตามที่ต้องการ ทั้งนี้สำหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย รับ ลงทะเบียนสอบตั้งแต่ 15 มีนาคม ถึง 2 มิถุนายน 2567
        1.2 การเปิดรับลงทะเบียนสอบ แบ่งเป็น 2 รอบ
           รอบแรก วันที่ 15 มีนาคม ถึง 2 มิถุนายน 2567
               สำหรับสอบวันที่ 1,2,8,9 มิถุนายน 2567
           รอบที่สอง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2567
               สำหรับสอบวันที่ 1,2,8,9 มิถุนายน 2567 ที่ยังไม่เต็ม
               และการสอบวันที่ 15,16,22,23 มิถุนายน 2567
        1.3 กำหนดการปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ ตามตารางด้านล่างนี้ เพื่อรอการชำระเงินและจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใด ทีนักศึกษาเต็ม
จะปิดรับการลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วันสอบ
วันเปิดรับลงทะเบียนสอบ
วันปิดลงทะเบียนสอบ
1, 2 มิ.ย. 2567
15 มี.ค. - 26 พ.ค. 2567
26 พ.ค. 2567 เวลา 20.00 น.
8, 9 มิ.ย. 2567
15 มี.ค. - 2 มิ.ย. 2567
2 มิ.ย. 2567 เวลา 20.00 น.
15, 16 มิ.ย. 2567
1 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2567
(สามารถเลือกวันสอบ 1, 2 มิ.ย.
ได้กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม)
9 มิ.ย. 2567 เวลา 20.00 น.
22, 23 มิ.ย. 2567
1 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2567
(สามารถเลือกวันสอบ 8, 9 มิ.ย. ได้กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม)
16 มิ.ย. 2567 เวลา 20.00 น.
 

2.การจัดสอบที่ส่วนกลาง
       จัดสอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ. โดยจัดที่นั่งสอบจะจัดเรียงนักศึกษาให้เต็มตามจำนวน
ของแต่ละห้องสอบ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 (40 ที่นั่ง)
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M (28 ที่นั่ง)
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M(28 ที่นั่ง)
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M(24 ที่นั่ง)

เวลาในการจัดสอบ
  1. จัดสอบวันละ 2 คาบ (9.00-12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. )ในวันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23
      มิถุนายน 2567
3.การจัดสอบในส่วนภูมิภาค
    3.1 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง อุดรธานี และเพชรบุรี
จัดสอบในวันที่ 2, 8, 9, 16, 23 มิถุนายน 2567 จำนวน 5 วัน วันละ 2 คาบ (เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.) รวม 10 คาบ
    3.2 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัด นครนายก นครสวรรค์ ยะลา สุโขทัย และอุบลราชธานี
จัดสอบในวันที่ 2, 9, 16, 23 มิถุนายน 2567 จำนวน 4 วัน วันละ 2 คาบ (เวลา 9.00-12.00 น.
และ 13.30-16.30 น.) รวม 8 คาบ

4.การสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย
    สำหรับการสอบในส่วนกลาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 10 แห่ง จะเปิดสอบเฉพาะวันที่ 2, 3, 9, 10 ธันวาคม 2566 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย และแจ้งผลสอบภายใน 15 วันหลังสอบ ให้แก่ผู้เข้าสอบทราบ

5.การสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
   เป็นผลการสอบเฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผลการสอบจึงจะสมบูรณ์

 

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย

 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) (สำหรับผู้เข้าสอบ)

1. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่สวมหน้ากากอนามัย
    จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากจุดคัดกรองของมหาวิทยาลัยหรืออาคารที่จัดสอบ
    โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสก่อนเข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนเข้าห้องสอบ
4. ผู้เข้าสอบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย
    1 เมตร ทั้งในขณะแสดงตนเข้าสอบและในระหว่างการสอบโดยนั่งสอบตามเลขที่นั่ง
    ของตนเองที่กรรมการคุมสอบจัดให้
5. ในขณะสอบหากพบผู้เข้าสอบมีอาการไอหรือจามบ่อยครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกตัวออก
    จากผู้เข้าสอบปกติเพื่อตรวจสอบอาการ
6. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจสอบหลักฐานก่อนลงนามเข้าสอบ ดังนี้
    6.1 บัตรประชาชน
    6.2 e-Ticket

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 126 (663) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9662xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย
    นักศึกษาต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงินได้ที่
    - เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีสัญลักษณ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชำระผ่านบริการ กรุงไทย NEXT เลือก Com.code 8553
    โดยต้องระบุ reference (Ref.1 ในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment ของตนเอง)
    จำนวน 14 หลัก ให้ถูกต้อง(ไม่ใช่เลขประจำตัวนักศึกษา) ตามตัวอย่างด้านล่าง
    (ตัวเลข 14 หลักตามภาพเป็นเพียงตัวอย่าง นักศึกษาต้องใช้เลข 14 หลัก
    ตาม reference ที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น)


การประกาศผลสอบ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
    -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
    - บริการตอบคำถาม