การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ มีนาคม 2562

 
     

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง
ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 106
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2562 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เปิดสอบจำนวน 40 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121  อารยธรรมมนุษย์
4 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10152  ไทยกับสังคมโลก
6 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
7 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
8 11304  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
9 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10 20302  สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
11 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
12 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
13 33302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
14 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
15 41201  กฎหมายมหาชน
16 41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
17 41212  กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
18 41451  กฎหมายระหว่างประเทศ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
19 50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
20 50103  สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
21 52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม
22 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
23 54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
24 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
26 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย
27 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
28 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
29 71411  อาหารและโภชนบำบัด
30 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
31 80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
32 80205  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
33 80206  ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
34 81312  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสนประศาสนศาสตร์
35 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
36 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
37 90201  การจัดการฟาร์ม
38 96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
39 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 96407  การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

วันลงทะเบียนสอบ

     รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562
   สำหรับการลงทะเบียนสอบ ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 40 ชุดวิชา
โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ
   สำหรับชุดวิชาที่มีการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 จนถึง 2 มิถุนายน 2562

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใดที่นักศึกษาเต็มจะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วัน เวลา และสถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 8 วัน รวม 18 คาบ ดังนี้
      วันที่ 1, 2, 8, 15, 16, 22 มิถุนายน 2562 เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30)
      วันที่ 9, 23 มิถุนายน 2562 เวลา (09.00 - 12.00, 13.30 - 16.30 และ 17.30 - 20.30)
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    1 มิถุนายน 2562
      วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
      วันเสาร์ที่    8 มิถุนายน 2562
      วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2562 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่     15 มิถุนายน 2562
      วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
      วันเสาร์ที่     22 มิถุนายน 2562
      วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาค
    ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง อุดรธานีและเพชรบุรี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 2, 9, 16, 23 และ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 จำนวน 5 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 10 คาบ
       
    ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก นครสวรรค์ ยะลา สุโขทัย และอุบลราชธานี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 2, 9, 16 และ 23 มิถุนายน 2562 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
       
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 3 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่  2 มิถุนายน 2562
      วันเสาร์ที่    8 มิถุนายน 2562
      วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์
          สำหรับการสอบวันที่ 2 และ 9 มิถุนายน 2562 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
      วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
     

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 106 (613) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9612xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ดังต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
   ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด
   ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
   ชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

นักศึกษาต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


การประกาศผลสอบ

- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
    -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
    - บริการตอบคำถาม