การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ กันยายน 2562

 
     

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง
ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 108
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนมกราคม 2563 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม 2563 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เปิดสอบจำนวน 57 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121  อารยธรรมมนุษย์
4 10131  สังคมมนุษย์
5 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151  ไทยศึกษา
7 10152  ไทยกับสังคมโลก
8 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
9 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
10 12305  ศิลปะกับสังคมไทย
11 12306  วรรณคดีไทย
12 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
13 20302  สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
14 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
15 21001  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
16 21003  การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
17 32210  องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
18 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
19 33201  การบริหารราชการไทย
20 33303  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
21 33421  การบริหารท้องถิ่น
22 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
23 41201  กฎหมายมหาชน (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
24 41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
25 41311  กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
26 41451  กฎหมายระหว่างประเทศ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
27 52303  สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
28 52309  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
29 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
30 53407  การบริหารงานสาธารณสุข
31 54101  วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32 54102  การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33 54109  การยศาสตร์
34 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น)
35 54115  กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
36 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย
37 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
38 71200  มนุษย์กับระบบนิเวศ
39 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
40 71202  โภชนาการมนุษย์
41 80101  ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
42 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
43 80205  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
44 81310  ปรัชญาการเมือง (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
45 81314  หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
46 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
47 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
48 82201  หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
49 90305  การผลิตสัตว์
50 90406  ดิน น้ำ และปุ๋ย
51 93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
52 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
53 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 96414  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
55 97210  คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56 97420  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
57 99314  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

 

วันลงทะเบียนสอบ

     รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
   สำหรับการลงทะเบียนสอบ ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 56 ชุดวิชา
โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ
   สำหรับชุดวิชาที่มีการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562 จนถึง 1 ธันวาคม 2562

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใดที่นักศึกษาเต็มจะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วัน เวลา และสถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 8 วัน
รวม 18 คาบ ดังนี้
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 1, 7, 14, 15, 21 ธันวาคม 2562 จัดสอบวันละ 2 คาบ เวลา (09.00 - 12.00
และ 13.30 - 16.30)
      วันที่ 8, 22 ธันวาคม 2562 จัดสอบวันละ 3 คาบ เวลา (09.00 - 12.00, 13.30 - 16.30 และ
17.30 - 20.30)
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 1 ธันวาคม 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    30 พฤศจิกายน 2562
      วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
      วันเสาร์ที่    7 ธันวาคม 2562
      วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2562 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่     14 ธันวาคม 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
      วันเสาร์ที่     21 ธันวาคม 2562
      วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวคม 2562

  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาค
    ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง และอุดรธานี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 1, 8, 15, 22 และ วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 จำนวน 5 วัน
      วันละ 2 คาบ เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 10 คาบ
       
    ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 1, เสาร์ที่ 7 อาทิตย์ที่ 8, เสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
      จำนวน 5 วัน ๆ ละ 2 คาบ เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 10 คาบ
       
    ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก นครสวรรค์ ยะลา สุโขทัย และอุบลราชธานี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 1, 8, 15 และ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
       
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 1 ธันวาคม 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 3 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
      วันเสาร์ที่   7 ธันวาคม 2562
      วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์
          สำหรับการสอบวันที่ 1, 7 และ 8 ธันวาคม 2562 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
      วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
     

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 108 (621) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9621xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ดังต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
   ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก
   ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
   ชุดวิชา 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
   ชุดวิชา 81310 ปรัญชาการเมือง

นักศึกษาต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


การประกาศผลสอบ

- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
    -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
    - บริการตอบคำถาม