การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ 18 มีนาคม 2565

 
     

ข้อสอบ Walk-in Exam นี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ห้ามพิมพ์ จำหน่าย หรือทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และห้าม
นำออกจากห้องสอบ
มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในเดือน กรกฎาคม 2565 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2564 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 118 (643)
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2565 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือน กรกฎาคม 2565 ได้อีกครั้ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เปิดสอบจำนวน 45 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 10121  อารยธรรมมนุษย์
3 10131  สังคมมนุษย์
4 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10151  ไทยศึกษา
6 10152  ไทยกับสังคมโลก
7 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
8 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
9 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
10 11304  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
12 20302  สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
13 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
14 21004  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
15 21005  การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
16 21009  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
17 32210  องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
18 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
19 33302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
20 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
21 41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (ปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
22 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
23 54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
24 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
26 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย
27 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
28 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
29 71411  อาหารและโภชนบำบัด
30 72101  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
31 72205  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
32 80111  หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
33 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
34 80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
35 80205  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
36 80206  ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
37 80212  หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
38 81312  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
39 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
40 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
41 96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
42 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 96407  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
44 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
45 99201  วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย
1 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
2 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (ปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
3 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
     
การจัดสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
- ณ ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค เปิดสอบเฉพาะวันที่ 11, 12, 19, 26 มิถุนายน 2565
- ณ ศูนย์สอบในส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะวันที่ 11, 12, 18, 19, 25, 26 มิถุนายน 2565 และวันที่ 2, 3 กรกฎาคม 2565
การประกาศผลสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย จึงไม่สามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ
ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลสอบภายใน 15 วัน ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนสอบ

การประมวลผลสอบ

- นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 สามารถเข้าสอบ Walk-in Exam ได้
- ผลการสอบผ่านจาก Walk-in Exam จะนับเฉพาะผลสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว
ไม่นับรวม คะแนนกิจกรรมทุกประเภท ทั้งคะแนนกิจกรรมประจำชุดวิชา คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้

 

วันลงทะเบียนสอบ

           สำหรับการลงทะเบียนสอบ ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 45 ชุดวิชา
โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ
        รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 จนถึง 26 มิถุนายน 2565 สำหรับชุดวิชาที่มีอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 จนถึง 12 มิถุนายน 2565

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใดที่นักศึกษาเต็มจะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่ 18 มีนาคม ถึง 12 มิถุนายน 2565
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)
      วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)
      วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)
      วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม -26 มิถุนายน 2565
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 11, 12, 18, 19 มิถุนายน กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบวันที่
          25, 26 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ช่วงที่สอง อีก 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    25 มิถุนายน 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)
      วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)
      วันเสาร์ที่    2 กรกฎาคม 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)
      วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 (ปิดรับลงทะเบียนสอบ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.)

   

วัน เวลา และสถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลาง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของวันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2565 และ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 จำนวน 8 วัน รวม 17 คาบ ดังนี้
      - วันที่ 11, 18, 19, 25, 26 มิถุนายน 2565 และ 2, 3 กรกฎาคม 2565
จัดสอบวันละ 2 คาบ 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.)
- วันที่ 12 มิถุนายน 2565
จัดสอบวันละ 3 คาบ (09.00 - 12.00 น. 13.30 - 16.30 น. และ 17.30 - 20.30 น.)
  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาค
  ที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง อุดรธานี และเพชรบุรี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวันที่ 11 ,12, 19, 26 มิถุนายน 2565 และ 3 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 วัน วันละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 10 คาบ
       
    ที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก นครสวรรค์ ยะลา สุโขทัย และอุบลราชธานี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 12, 19, 26 มิถุนายน 2565 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 วัน วันละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
       
     
 

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย

 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) (สำหรับผู้เข้าสอบ)

1. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่สวมหน้ากากอนามัย
    จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากจุดคัดกรองของมหาวิทยาลัยหรืออาคารที่จัดสอบ
    โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสก่อนเข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนเข้าห้องสอบ
4. ผู้เข้าสอบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย
    1 เมตร ทั้งในขณะแสดงตนเข้าสอบและในระหว่างการสอบโดยนั่งสอบตามเลขที่นั่ง
    ของตนเองที่กรรมการคุมสอบจัดให้
5. ในขณะสอบหากพบผู้เข้าสอบมีอาการไอหรือจามบ่อยครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกตัวออก
    จากผู้เข้าสอบปกติเพื่อตรวจสอบอาการ
6. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจสอบหลักฐานก่อนลงนามเข้าสอบ ดังนี้
    6.1 บัตรประชาชน
    6.2 e-Ticket
    6.3 แสดงผลการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มหรือครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณา
หลักฐานจากแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 หรือ ผลการตรวจหาเชื้อที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้า
สนามสอบ ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ ผลการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK)  จากสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองผล ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อประกอบการแสดงตนเข้าสอบในวันสอบ หากพิจารณาแล้วว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน
อย่างชัดเจน ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 118 (643) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9643xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย
    นักศึกษาต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงินได้ที่
    - เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีสัญลักษณ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชำระผ่านบริการ กรุงไทย NEXT เลือก Com.code 8553
    โดยต้องระบุ reference (รหัสอ้างอิง)  จำนวน 14 หลัก ให้ถูกต้อง
3. ทาง KTB Online   โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย

การประกาศผลสอบ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
    -
@stoucallcenter
    - บริการตอบคำถาม