การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ 25 กันยายน 2566

 

ข้อสอบ Walk-in Exam นี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ห้ามพิมพ์ จำหน่าย หรือทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และห้าม
นำออกจากห้องสอบ
มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในเดือน มกราคม 2566 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 1/2566 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 124 (661)
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือน มกราคม 2566 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือน มกราคม 2566 ได้อีกครั้ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เปิดสอบจำนวน 65 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121  อารยธรรมมนุษย์
4 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10151  ไทยศึกษา
6 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
7 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
8 11201  คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
9 12305  ศิลปะกับสังคมไทย
10 12306  วรรณคดีไทย
11 13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
12 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
13 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
14 20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
15 21001  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
16 21003  การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
17 21223  แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
18 21330  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
19 27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20 30206  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
21 30210  การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
22 30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
23 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
24 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
25 32401  การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
26 32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
27 33201  การบริหารราชการไทย
28 33303  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
29 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
30 41211  กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา (ปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
31 41452  สถาบันระหว่างประเทศ
32 41463  องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล
33 50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
34 52303  สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
35 52309  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
36 52313  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
37 54101  วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
38 54102  การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
39 54109  การยศาสตร์
40 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎี)
41 54115  กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
42 54131  กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
43 55304  แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
44 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
45 70311  ชีวเคมีพื้นฐาน
46 70324  อนามัยครอบครัว
47 71200  มนุษย์กับระบบนิเวศ
48 71202  โภชนาการมนุษย์
49 80101  ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
50 80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
51 80205  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
52 81311  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
53 81314  หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
54 81415  การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
55 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
56 82201  หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
57 83201  การเมืองการปกครองท้องถิ่น
58 90307  การผลิตพืช
59 90406  ดิน น้ำ และปุ๋ย
60 91109  หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
61 93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
62 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 97210  คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64 97420  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
65 99314  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 
1 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
2 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (ปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ)
3 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
4 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
5 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
6 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ)
     
การจัดสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
- ณ ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค เปิดสอบเฉพาะวันที่ 3, 9, 10 ธันวาคม 2566
- ณ ศูนย์สอบในส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะวันที่ 2, 3, 9, 10 ธันวาคม 2566
การประกาศผลสอบชุดวิชาที่มีอัตนัย
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย จึงไม่สามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ
ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลสอบภายใน 15 วัน ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนสอบ
 
ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
1. 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฏษฎี)
เป็นการสอบเฉพาะภาคทฏษฎีเท่านั้น นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผลการสอบชุดวิชานี้จึงจะสมบูรณ์

การประมวลผลสอบ

- นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 สามารถเข้าสอบ Walk-in Exam ได้
- ผลการสอบผ่านจาก Walk-in Exam จะนับเฉพาะผลสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว
ไม่นับรวม คะแนนกิจกรรมทุกประเภท ทั้งคะแนนกิจกรรมประจำชุดวิชา คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนจากกิจกรรมสอนเสริมแบบเก็บคะแนน หรือคะแนนจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้

 

รายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและสถานที่สอบ

     1.การลงทะเบียนสอบ
        1.1 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 สำหรับการลงทะเบียนสอบในครั้งนี้กำหนดให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาที่เปิดสอบทั้งหมด 65 ชุดวิชา โดยเลือกวัน-เวลาสอบ และศูนย์สอบ
ตามที่ต้องการ ทั้งนี้สำหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย รับ ลงทะเบียนสอบตั้งแต่ 25 กันยายน ถึง 3 ธันวาคม 2566
        1.2 การเปิดรับลงทะเบียนสอบ แบ่งเป็น 2 รอบ
           รอบแรก วันที่ 25 กันยายน ถึง 3 ธันวาคม 2566
               สำหรับสอบวันที่ 2,3,9,10 ธันวาคม 2566
           รอบที่สอง วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม 2566
               สำหรับสอบวันที่ 2,3,9,10 ธันวาคม 2566 ที่ยังไม่เต็ม
               และการสอบวันที่ 16,17,23,24 ธันวาคม 2566
        1.3 กำหนดการปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ ตามตารางด้านล่างนี้ เพื่อรอการชำระเงินและจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใด ทีนักศึกษาเต็ม
จะปิดรับการลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วันสอบ
วันเปิดรับลงทะเบียนสอบ
วันปิดลงทะเบียนสอบ
2, 3 ธ.ค. 2566
25 ก.ย. - 26 พ.ย. 2566
26 พ.ย. 2566 เวลา 20.00 น.
9, 10 ธ.ค. 2566
25 ก.ย. - 3 ธ.ค. 2566
3 ธ.ค. 2566 เวลา 20.00 น.
16, 17 ธ.ค. 2566
1 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2566
(สามารถเลือกวันสอบ 2,3 ธ.ค.
ได้กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม)
10 ธ.ค. 2566 เวลา 20.00 น.
23, 24 ธ.ค. 2566
1 พ.ย. - 17 ธ.ค. 2566
(สามารถเลือกวันสอบ 9,10 ธ.ค. ได้กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม)
17 ธ.ค. 2566 เวลา 20.00 น.
 

2.การจัดสอบที่ส่วนกลาง
       จัดสอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ. โดยจัดที่นั่งสอบจะจัดเรียงนักศึกษาให้เต็มตามจำนวน
ของแต่ละห้องสอบ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 (40 ที่นั่ง)
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M (28 ที่นั่ง)
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M(28 ที่นั่ง)
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M(24 ที่นั่ง)

เวลาในการจัดสอบ
  1. จัดสอบวันละ 2 คาบ (9.00-12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. )ในวันที่ 2 ,3 ,9,10,16,17,23,24
      ธันวาคม 2566
  2. จัดสอบวันละ 3 คาบ (9.00-12.00, 13.30-16.30 และ 17.30-20.30) ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566

3.การจัดสอบในส่วนภูมิภาค
    3.1 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง อุดรธานี และเพชรบุรี
จัดสอบในวันที่ 3,9,10,17,24 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 วัน วันละ 2 คาบ (เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.) รวม 10 คาบ
    3.2 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัด นครนายก นครสวรรค์ ยะลา สุโขทัย และอุบลราชธานี
จัดสอบในวันที่ 3,10,17,24 ธันวาคม 2566 จำนวน 4 วัน วันละ 2 คาบ (เวลา 9.00-12.00 น.
และ 13.30-16.30 น.) รวม 8 คาบ

4.การสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย
    สำหรับการสอบในส่วนกลาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 10 แห่ง จะเปิดสอบเฉพาะวันที่ 2, 3, 9, 10 ธันวาคม 2566 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย และแจ้งผลสอบภายใน 15 วันหลังสอบ ให้แก่ผู้เข้าสอบทราบ

5.การสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
   เป็นผลการสอบเฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผลการสอบจึงจะสมบูรณ์

 

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย

 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) (สำหรับผู้เข้าสอบ)

1. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่สวมหน้ากากอนามัย
    จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากจุดคัดกรองของมหาวิทยาลัยหรืออาคารที่จัดสอบ
    โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสก่อนเข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนเข้าห้องสอบ
4. ผู้เข้าสอบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย
    1 เมตร ทั้งในขณะแสดงตนเข้าสอบและในระหว่างการสอบโดยนั่งสอบตามเลขที่นั่ง
    ของตนเองที่กรรมการคุมสอบจัดให้
5. ในขณะสอบหากพบผู้เข้าสอบมีอาการไอหรือจามบ่อยครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกตัวออก
    จากผู้เข้าสอบปกติเพื่อตรวจสอบอาการ
6. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจสอบหลักฐานก่อนลงนามเข้าสอบ ดังนี้
    6.1 บัตรประชาชน
    6.2 e-Ticket

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 124 (661) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9661xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย
    นักศึกษาต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงินได้ที่
    - เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีสัญลักษณ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชำระผ่านบริการ กรุงไทย NEXT เลือก Com.code 8553
    โดยต้องระบุ reference (Ref.1 ในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment ของตนเอง)
    จำนวน 14 หลัก ให้ถูกต้อง(ไม่ใช่เลขประจำตัวนักศึกษา) ตามตัวอย่างด้านล่าง
    (ตัวเลข 14 หลักตามภาพเป็นเพียงตัวอย่าง นักศึกษาต้องใช้เลข 14 หลัก
    ตาม reference ที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น)


การประกาศผลสอบ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
    -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
    - บริการตอบคำถาม