การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ
     

คำแนะนำในการสอบ  

1. ให้ผู้ลงทะเบียนสอบอ่านเอกสารการสอนประจำชุดวิชาทั้ง 15 หน่วย ทำกิจกรรมท้ายเรื่องและทำแบบประเมิน
    ตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ให้ผู้ลงทะเบียนสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
    ในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ตามได้แจ้งไว้ที่เมนูย่อยของ
    หน้าจอ "รายละเอียดการสมัคร"
3. ผู้สมัครสอบต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และบัตรประจำตัว
    ประชาชน เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งให้เตรียมรูปถ่าย 2 รูป เพื่อขอทำบัตรเข้าสอบ
4. ผู้สมัครสอบต้องเตรียมบัตรเข้าสอบ (e-ticket) ที่ได้รับจาก e-mail ของผู้สมัครสอบ มาแสดงเป็นหลักฐานใน
    การสมัครสอบและใช้ในการเข้าสู่ระบบสอบ หรือ
    4.1 Login เข้าระบบลงทะเบียนสอบ
    4.2 เลือกรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ
    4.3 คลิกพิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket)

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาต ให้แสดง e-ticket ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เนื่องจากนักศึกษาต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเข้าห้องสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

5. ให้ผู้สมัครสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อรายงานตัวในการเข้าสอบ และเข้าห้องสอบเพื่อชมวีดิทัศน์คำแนะนำในการทำข้อสอบ ก่อนเวลาสอบ 15 นาที

6. ให้ผู้สมัครสอบแต่งกายในการเข้าสอบดังนี้
นักศึกษาชาย :
       ให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสีและทรงสุภาพ และสอดชายเสื้อ ไว้ในกางเกง   รองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัดส้น กางเกงยีนส์สีและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขาดเป็นที่่ ที่ เสื้อยืดคอกลม กางเกง
ขาสั้น  และรองเท้าแตะ


ดูรูปแบบการแต่งกายที่เมนูย่อย "การแต่งกายเข้าสอบ"


    นักศึกษาหญิง :
       ให้สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/หุ้มส้น) กางเกงขายาว สีและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์
   กางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน กางเกงรัดรูป เสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ หรือร้องเท้าไม่มีส้น

    ดูรูปแบบการแต่งกายที่เมนูย่อย "การแต่งกายเข้าสอบ"