รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

ศึกษาข้อมูลก่อนการสมัคร

สาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น แผน
1.นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - - เปิดรับแผน ก/ข
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น - เปิดรับแผน ก/ข
2.ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
3.เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สหกรณ์ - เปิดรับแผน ก/ข

รูปแบบ/วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร)

Download ใบสมัคร (เอกสาร pdf) (กรุณาตรวจสอบหลักสูตรว่าขยายรับสมัครหรือไม่)

ขั้นตอนการสมัครแบบการ download เอกสาร

 • ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
 • ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)
 • การส่งใบสมัครแบบการ download เอกสาร

 • ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (One stop service)
 • ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ส่งทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร

 • ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาโท)

  แจ้งผลการคัดเลือก ตรวจสอบทางเว็บไซต์

  ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)