เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ ป. โท (สำหรับนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป)

ประกาศฯ การยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.โท ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปี 2560 ถึง ภาคต้น ปี 2564

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.โท ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคปลาย ปี 2564 เป็นต้นไป

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

เมื่อสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จะนำเข้าระบบสารสนเทศ
นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลังจากนั้นประมาณ 45 วัน
ซึ่งสามารถตรวจสอบด้วยตนเองในระบบข้อมูลส่วนบุคคล


ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
สำนักบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 11120
โทร. 02 504 7560-4 Fax 02 503 3675

Last updated : 19-Apr-2022 4:16 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง