การบริหาร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดี


รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและแผนงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา

รองศาสตราจารย์ รสลิน ศิริยะพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม (รักษาการ)
อาจารย์ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์ (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย (รักษาการ)
อาจารย์ปัณณวิช ทัพภวิมล (รักษาการ)
อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช(รักษาการ)