การบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง


ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า


ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา


ดร.ศิริ การเจริญดี


กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนสภาวิชาการ
รักษาการแทนอธิการบดี


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย