การบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายปราโมทย์ โชติมงคล


ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า


รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา


กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนสภาวิชาการ
รักษาการแทนอธิการบดี


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย