การบริหาร

สภาวิชาการ

 

ประธานสภาวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี


ศาสตราจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี


ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์