การบริหาร

สภาวิชาการ

 

ประธานสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี


ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์