• โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษา มสธ.
  • ตารางออกอากาศ Facebooklive
  • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
  • 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน
  • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
  • STOU-EPT (E-Testing)
  • STOU Book

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวบริการนักศึกษา

สัมมนาทางวิชาการ

อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ