โครงการกิตติเมธี
ความเป็นมา โครงการกิตติเมธีรวม ผลงานย้อนหลังปี 2534-2554 แบบฟอร์มการจัดทำ

 

กิตติเมธีประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7777