ท่านกำลังอยู่ที่หน้า : ข่าวย้อนหลัง

หน้าแรก (Home)

+ Larger Font | - Smaller Font

ข่าวย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 185 ราย

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 182 ราย

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 189 ราย

โครงการการจ้างงานคนพิการสู่กระแสหลัก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนอาชีพคนพิการ เพื่อให้นักศึกษาพิการหรือคนพิการที่จบการศึกษา

โครงการการจ้างงานคนพิการสู่กระแสหลักมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนอาชีพคนพิการ เพื่อให้นักศึกษาพิการหรือคนพิการที่จบการศึกษาแล้วเข้ามาฝากประวัติได้ที่ goo.gl/PLS6te ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล : Moving Towards Sustainable Society for All การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561

ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 185 ราย

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 215 ราย

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในัวนเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ขอเชิญนักศึกษาพิการร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบแบบสอบถาม ในหัวข้อ "ศึกษามุมมองและประสบการณ์ของนักศึกษาพิการที่มี่ต่อบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย"

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้พิการ

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (8 ก.ค.57)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (8 ก.ค.57)

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556(เพิ่มเติม) (27 มี.ค.57)

ข่าวด่วน! เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (11พ.ย.56)
(นักศึกษาใหม่ผู้พิการ ภาคปลาย2556ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม )(ภาคซ่อม)(ภาคการศึกษาพิเศษ/2556)(11พ.ย.56)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555( รอบแรก 6 ส.ค.56)

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   (4 มิ.ย. 56) 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (4 ม.ค. 56)

 เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (20 พ.ย. 55)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554(23 กรกฎาคม 2555)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (23 พ.ค. 55)

 นักศึกษาพิการทางสายตา สามารถเรียนสาขาครุศาสตร์ และสามารถประกอบอาชีพครูได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 ประกาศรับสมัครประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 17

 เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (15 พ.ย. 54)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

พิธีเปิด ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (19 พ.ค. 54)

ทุนการศึกษากลุ่มอีซูซุ สำหรับนักศึกษาพิการ

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายเรื่อง "การจัดบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการตามระบบการศึกษาทางไกล" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 สำนักบริการการศึกษา สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 02-5047821-3

นักศึกษาพิการอ่านรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ในการขอรับ การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการ

ความรู้เกี่ยวกับคนออทิสติก

Update กันยายน 2562

Surachet Benjaratpong