+ Larger Font | - Smaller Font

คุณอยู่ที่ : โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ได้รับเงินดังกล่าวต้องส่ง แบบฟอร์มการรับเงิน ( ดาวน์โหลด ) โดยกรอกรายละเอียดและส่งกลับศูนย์บริการนักศึกษาพิการทุกคน จำนวน 185 ราย ได้แก่ (รหัสนักศึกษายังคงเป็นรหัสเดิมก่อนย้ายสาขาวิชา)

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา
1 นายศุภกาจ ศรีลุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332
2 นายศิริศักดิ์ วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381
3 นายปิยกานต์ ญาณใน ศิลปศาสตร์ 5410016835
4 นางสาวนุชจรี เหมราช ศิลปศาสตร์ 5510004418
5 นางสาวอาทิตยา จุลบุญสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ 5510022873
6 นางสาวกัญญาภัทร สุยะลังกา ศิลปศาสตร์ 5510052631
7 นางสาวชฎารินทร์ แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422
8 นางสาวณัฏฐา ดวงจักร ศิลปศาสตร์ 5610013814
9 นายอเนก อินต๊ะขัติย์ ศิลปศาสตร์ 5610045980
10 นางสาวน้ำเพชร หนูทอง ศิลปศาสตร์ 5680034104
11 นางสาวเพ็ญพร เจ้าสิทธิกุล ศิลปศาสตร์ 5710018176
12 นายเกษมพล หุ่นดี ศิลปศาสตร์ 5710020628
13 นายอังกูร จงสถาพรสุข ศิลปศาสตร์ 5710029751
14 นายณัฐวัตร น้อยเทียม ศิลปศาสตร์ 5810002765
15 นายพัชรวัฒน์ ศุภศิริคุณานนท์ ศิลปศาสตร์ 5810003235
16 นางสาวเนติมา สุวรรณศรี ศิลปศาสตร์ 5810008895
17 นางสาวอรชนา ทาทอง ศิลปศาสตร์ 5810032994
18 นางสาวนงนุช พินธุกรณ์ ศิลปศาสตร์ 5910001436
19 นางสาวจุฑามาศ ใจตรง ศิลปศาสตร์ 5910001519
20 นายศุภธร พินธุกรณ์ ศิลปศาสตร์ 5910001816
21 นางสาวอารยา เผือกน้อย ศิลปศาสตร์ 5910002327
22 นางสาวน้ำเพชร ไชยานะ ศิลปศาสตร์ 5910016046
23 นายวีรชัย วงษ์วิจารณ์ ศิลปศาสตร์ 5910033330
24 นายวิวัต ตุจันโต ศิลปศาสตร์ 5910029494
25 นายพรพรหม มงคลวาทโชติ ศิลปศาสตร์ 6010003140
26 นางสาวอรวรรณ ขุนทองเพชร ศิลปศาสตร์ 6010003793
27 นางสาวปิยะมาศ ลำเจียก ศิลปศาสตร์ 6010004841
28 นายชัยณรงค์ แซ่แต้ ศิลปศาสตร์ 6010004932
29 นางสาวณฐอนงค์ ริเริ่มกุล ศิลปศาสตร์ 6010009584
30 นายจักรกฤษณ์ หล้าคำจา ศิลปศาสตร์ 6010021233
31 นางสาวพิมพา กันทะเนตร ศิลปศาสตร์ 6010022330
32 นางสาวฤทัยทิพย์ มณีวงศ์ ศิลปศาสตร์ 6010022645
33 นายธวัญชัย รอดทอง ศิลปศาสตร์ 6010023262
34 นางสาววิกานดา ผิวกระด้าง ศิลปศาสตร์ 6010027032
35 นายณัฐธชนพงศ์ กนกวัฒนะพันธ์ ศิลปศาสตร์ 6110000129
36 นางสาวฐานิศรา เจริญผล ศิลปศาสตร์ 6110000566
37 นายชนสรณ์ พันพา ศิลปศาสตร์ 6110003107
38 นายณัฐพงษ์ ลีเลิศชายมนตรี ศิลปศาสตร์ 6110003156
39 นายนันทกรณ์ โกยเกียรติกุล ศิลปศาสตร์ 6110003891
40 นางสาววิลาวัลย์ สิทธิไชย ศิลปศาสตร์ 6110004006
41 นายนัฐกรณ์ มหาสุคนธ์ ศิลปศาสตร์ 6110004030
42 นางสาวจันทร์จิรา อุรักษ์ ศิลปศาสตร์ 6110004881
43 นายนันทนัช เตชะรัตนชัยกุล ศิลปศาสตร์ 6110005698
44 นางสาววราภา แก้วภักดี ศิลปศาสตร์ 6110008171
45 นายพีรพล มหาภาพ ศิลปศาสตร์ 6110009914
46 นายถามวัตร สุทธิพงศ์ นิเทศศาสตร์ 5815000699
47 นายณัชพล แสงกระโทก นิเทศศาสตร์ 6015003699
48 นายวุฒินันท์ นันต๊ะ นิเทศศาสตร์ 6115000439
49 นางสาวภัทรวรินทร์ ปัถวี นิเทศศาสตร์ 6115001635
50 นางสาวฮาสาม๊ะ หมื่นพราน ศึกษาศาสตร์ 6020004989
51 นางมาริณี หลงกอหราบ ศึกษาศาสตร์ 6020004997
52 นางสาวรอชีด๊ะ เส็นสมมาตร ศึกษาศาสตร์ 6020005002
53 นางสาววรรณรัตน์ โลกคำลือ ศึกษาศาสตร์ 6020010515
54 นางสาวสุณี ชะนามุญา ศึกษาศาสตร์ 6020029028
55 นางสาวรอฮานี ปาลอฆง ศึกษาศาสตร์ 6020030695
56 นางสาวฮาสีบ๊ะ เหมนะ ศึกษาศาสตร์ 6020064199
57 นางสาวทองจันทร์ เพียคำเมือง วิทยาการจัดการ 5330078501
58 นางสาวภิญญาพัชญ์ จัทร์โสธร วิทยาการจัดการ 5530074516
59 นางสาวอรุณวดี ลิ้มอังกูร วิทยาการจัดการ 5530141943
60 นางสาวคณิตา ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471
61 นางสาวชญาณี แก้วสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636
62 นายจรัญ แซ่จิว วิทยาการจัดการ 5630164381
63 นางสาวนิลยา กรุดเส็ง วิทยาการจัดการ 5730057543
64 นางสาวแพรพลอย โสอุบล วิทยาการจัดการ 5730084976
65 นางสาวธมนวรรณ เหล่ากสิการ วิทยาการจัดการ 5730095030
66 นางสาวนฤมล บุญอภัย วิทยาการจัดการ 5730099651
67 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีเดช วิทยาการจัดการ 5730103677
68 นางสาวจุฬารัตน์ สกุลลิ้ม วิทยาการจัดการ 5830004221
69 นางสาวธิดาทิพย์ สิทธิชัย วิทยาการจัดการ 5830008735
70 นางสาวเกษศิรินทร์ สุดใจ วิทยาการจัดการ 5830030788
71 นางสาวกัลยาพร อุทัศน์ วิทยาการจัดการ 5830039086
72 นายธวัชชัย ศักดิ์ศฤงคาร วิทยาการจัดการ 5830043112
73 นางสาวกัญญารัตน์ สุขเมือง วิทยาการจัดการ 5830049200
74 นายนภดล ภู่บ้านใหม่ วิทยาการจัดการ 5830079405
75 นายสมชาย นามิวัน วิทยาการจัดการ 5830090212
76 นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 5830091848
77 นางสาวนัฐมล สิงห์สถิต วิทยาการจัดการ 5830122809
78 นางสาวสมพร ทับทอง วิทยาการจัดการ 5930002414
79 นายจักรพงษ์ มั่งบุญมี วิทยาการจัดการ 5930002737
80 นางสาววาทินี เนรมิตครบุรี วิทยาการจัดการ 5930006613
81 นายอนันท์ พรมดี วิทยาการจัดการ 5930011761
82 นายอาทร ทัศนามล วิทยาการจัดการ 5930027833
83 นายสิทธิชัย หอมหวน วิทยาการจัดการ 5930030720
84 นายเฉลิมเกียรติ ชุ่มวงศ์ วิทยาการจัดการ 5930037295
85 นายกิตติ หมื่นหาญ วิทยาการจัดการ 5930046973
86 นายพิเชษฐ์ ใจดีเจริญ วิทยาการจัดการ 5930066104
87 นายวีระ จันทรโต วิทยาการจัดการ 5930080204
88 นายกรเทพ สุวรรณรักษ์ วิทยาการจัดการ 6030014739
89 นางสาววาสนา โลหะการก วิทยาการจัดการ 6030057233
90 นางสาวธนพร อินทนะ วิทยาการจัดการ 6030062241
91 นางสาวจันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์ วิทยาการจัดการ 6030069386
92 นางสาวจีราพร กาซาง วิทยาการจัดการ 6030082603
93 นางสาวมธุรส อดทน วิทยาการจัดการ 6130000828
94 นายมนูญศักดิ์ ชิณโกสุม วิทยาการจัดการ 6130002220
95 นายจุฬาชัย วรรณศิริ วิทยาการจัดการ 6130004416
96 นางสาวชลลดา พลูสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ 6130010678
97 นายชาติภูมิ เสนามาตย์ วิทยาการจัดการ 6130011692
98 นายสาธิต คุ้มทิน วิทยาการจัดการ 6130016790
99 นางสาวปราณี แซ่เฮ้อ วิทยาการจัดการ 6130023507
100 นางสาวศศินิภาพัส บุญมา วิทยาการจัดการ 6130023671
101 นายพงศ์กร สิงห์คำ วิทยาการจัดการ 6130034173
102 นายอธิกพัฒน์ ปิยะสารทูล วิทยาการจัดการ 6130037432
103 นายขรรภ์ชัย ศรีพรหม นิติศาสตร์ 5340097111
104 นายพิพัฒน์ พิพิธธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470
105 นางสาวกัลยา เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713
106 นายธนาทรัพย์ ดอกไม้ไหว นิติศาสตร์ 5740012652
107 นายภฑิล สินนันทกร นิติศาสตร์ 5740060974
108 นายศุภวิทย์ จันทร์เสถียร นิติศาสตร์ 5840009277
109 นายเรืองอนันต์ ศรีหาโคตร นิติศาสตร์ 5840034408
110 นางสาวประภัสสร แสนประสิทธิ์ นิติศาสตร์ 5840036858
111 นางสาววริศรา เตียอุดมชัยสิทธิ์ นิติศาสตร์ 5940005860
112 นางสาวอภิญญา สุวรรณนันท์ นิติศาสตร์ 5940038226
113 นายพีรพล ปิ่นเกตุ นิติศาสตร์ 6040027119
114 นายอมรเทพ สอดจันทร์ นิติศาสตร์ 6040037076
115 นางสาวธนพร หวังวิศาล นิติศาสตร์ 6040048495
116 นายชัยชนะ ลิมปชาติ นิติศาสตร์ 6140001618
117 นายพงศ์พิชญ์ ภาโสม นิติศาสตร์ 6140005072
118 นางสาวรัตนา เยาว์ใจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6050013868
119 นายสุรเกียรติ กตแก้ว วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6050015079
120 นางสาวกฤษฎา คำมุงคุณ เศรษฐศาสตร์ 5860000073
121 นางสาวปัฐมาวรรณ พันธ์ชัย มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370010349
122 นายไมค์ เภทรี มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470015032
123 นายศิว์ภพ กระทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570008515
124 นางสาวฐิตาภา บุณยรัตน์พันธ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570017664
125 นางสาวจันทร์แรม เยียชโลม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770000197
126 นายปวริศ วลีสุขสันต์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770002318
127 นางสาวรัชดา พลูวัฒนาสมบัติ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000088
128 นางสาวอุมาพร รอบรู้ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000302
129 นางสาวเกษรินทร์ อ่อนทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000930
130 นางสาววิชุดา อ่อนเพ็ง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970001748
131 นายอภิสิทธิ์ แจ่มแจ้ง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970007091
132 นายกรุณรุจ กีรติชีวิน มนุษยนิเวศศาสตร์ 6070000028
133 นายเมธี อุดมสุข มนุษยนิเวศศาสตร์ 6070003154
134 นางสาวสุวรรณา ยวงยิด มนุษยนิเวศศาสตร์ 6170000324
135 นายธนกร เชื้อสุข มนุษยนิเวศศาสตร์ 6170002932
136 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง รัฐศาสตร์ 5480014900
137 นางสาวนฤมล กาญวงษา รัฐศาสตร์ 5480084663
138 นายบุญล้อม เสียงเสนาะ รัฐศาสตร์ 5580006269
139 นายวุฒิชัย อยู่ออมสิน รัฐศาสตร์ 5680022737
140 นายกิตติ อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348
141 นางพรรษร มาดี รัฐศาสตร์ 5780007448
142 นายคเณศ งิ้วราย รัฐศาสตร์ 5880000509
143 นายพชร สุขอาษา รัฐศาสตร์ 5880021513
144 นายมนต์ชัย มหามิตร รัฐศาสตร์ 5980005911
145 นายกฤตชัย แซ่โค้ว รัฐศาสตร์ 6080001958
146 นางปวีณา เปรมสุข รัฐศาสตร์ 6080012591
147 นางสุนันทา กลิ่นอภัย รัฐศาสตร์ 6080015800
148 นายอุดมพล ยศสูงเนิน รัฐศาสตร์ 6080016071
149 นางสาวอุไรวรรณ พรหมดี รัฐศาสตร์ 6080017624
150 นางสาวธณพร เหลาดี รัฐศาสตร์ 6080018432
151 นางสาววิพาดา ทับอาษา รัฐศาสตร์ 6180002484
152 นางสาววาสนา งามประดิษฐ์ รัฐศาสตร์ 6180002583
153 นายคณานนท์ จันทบาล รัฐศาสตร์ 6180003037
154 นางสาววิชุดา เมืองจันทร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790005515
155 นางสาวนูรียะห์ แวกือจิ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790009004
156 นางสาวจันทร์แรม ขจรวงศ์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790020480
157 นางสาวสุวรรณา บุญเอื้อ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5890012064
158 นายอมรรัตน์ ช่วยเจริญ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5990000340
159 นายนิพัทธ์ รักช้าง เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5990004821
160 นางสาวปิยะดา เด็นเก เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 6090001485
161 นายนพพร ธีรสุขประเสริฐ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 6090004778
162 นางสาววรรณิดา อัมพรวิวัฒน์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 6090011930
163 นางสาววรรณา พิศนอก เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 6090013464
164 นายกิติพงษ์ จันทร์ประภา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 6090015709
165 นายเอกชัย หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5296023632
166 นายสรณัฐพนธ์ เสนาะเสียง วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5496022467
167 นายรุ่ง เซียนพิมาย วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5596032994
168 นายซัมรี ดือระซอ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5696019230
169 นายวิเชียร ปลอดโปร่งใจ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796003928
170 นายชิษณุพงษ์ บำรุงภักดี วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796005634
171 นายสุทธินันท์ สินเปรม วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796009420
172 นางสาวโสภิตา จันทรส วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796012903
173 นายนิพนธ์ อยู่เพชร วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796013794
174 นายอติชาติ กิ่งวรรณ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5896007936
175 นายรัชนก บัวเย็น วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996000344
176 นายทวีศักดิ์ ตาจินะ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996003892
177 นายมงคล พูลสุข วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996004676
178 นายนิรุต ปานคลาย วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996005491
179 นายธนนนท์ ศารทูลทัต วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996008180
180 นายวรวิทย์ อิ่นสา วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 6096000135
181 นายฉัตรชัย ทองประศรี วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 6096002412
182 นายชานน ธรรมทอง วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 6096006009
183 นางสาวเจตนิพิจ บุสยาตรัส วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 6096007072
184 นายทศพล พาทีชอบ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 6096010647
185 นางสาวพิมพ์ชนก เตมีบรูณ์ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 6196001397

Update 25 พฤษภาคม 2562

Surachet Benjaratpong

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553