ท่านกำลังอยู่ที่หน้า : กิจกรรมศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

หน้าแรก (Home)

+ Larger Font | - Smaller Font

กิจกรรมศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561

งานสัมมนาวิชาการะดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่10 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"เรื่องการปรับตัวทางการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดสอบสำหรับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"ืเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 8228 สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (EPUB3) สำหรับนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 28-29 มีนาาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"เรื่องการปรับตัวทางการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมย้อนหลัง

Update 14 กรกฎาคม 2561

Surachet Benjaratpong