+ Larger Font | - Smaller Font

     โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ  

  นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาใบแรกเท่านั้น

3.ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

4.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา( ดาวน์โหลด )

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นความสมัครใจของนักศึกษาพิการในการขอรับสิทธิ เพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

1. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใบรับรองการตรวจเอกสารขอรับเงินแบบไฟล์ .pdf ( ดาวน์โหลด )/หรือใบรับรองการตรวจเอกสารขอรับเงินแบบไฟล์ .doc ( ดาวน์โหลด )

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือสมุดประจำตัวผู้พิการ(หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ )
    - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
    - สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
    - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
    - เอกสารอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล / การขอย้ายสาขาวิชา) (ถ้ามี)
    - แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาพิการทุกคน)
    - แบบบันทึกการลงทะเบียนเรียนและการวางแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาพิการทุกคน)
    - สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาใหม่และไม่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯ)

* รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเองทุกรายการ

2.  กรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2.1 แบบไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

2.2 แบบไฟล์ .doc สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น(สายตาเลือนลาง)( ดาวน์โหลด )

3. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ขอจัดส่งแบบสำรวจนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 62 ไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 62 ไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )

แบบบันทึกการลงทะเบียนและผลการศึกษา ( ดาวน์โหลด )

4. สำหรับนักศึกษาเก่า ที่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุน และได้ส่งแบบสำรวจฯมาแล้ว ขอให้ส่ง แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2561 สำหรับการพิจารณาเงินอุดหนุนฯต่อไป

แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2561 ไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2561 ไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )


5. สำหรับนักศึกษาพิการทุกคน ขอให้ส่งแบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2562 ไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2562 ไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )


ทั้งนี้ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

ส่งทางไปรษณีย์มายัง

     ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  สำนักบริการการศึกษา
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

 

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ (Flow chart)

ข้อมูลวันที่ 17 สิงหาคม 2562

Surachet Benjaratpong