Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552:
hit counter

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

                 นักศึกษา มสธ. สามารถขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ ตามตามกฏกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือการเรียนรู้ พ.ศ.2549
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (2 ชุดวิชา) ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน
3. นักศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญา ผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบ 26 ปี บริบูรณ์เว้นแต่ นิสิต หรือ นักศึกษาแพทยศาสตร์

หลักฐานการผ่อนผัน

1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
2. ใบรับรองผลการเรียน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
4. สำเนาใบสำคัญ สด.9
5. สำเนาใบสำคัญ สด.10 ในกรณีที่ย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
*การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องนำหลักฐาน สด.9 ไปเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียนร้อยจึงจะทำการผ่อนผันฯ ได้
8. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
10. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการ

ส่งหลักฐานการผ่อนผันมาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา มสธ. ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่วงเวลาการผ่อนผัน

- ต้องดำเนินการส่งหลักฐานภายใน เดือนธันวาคม ของทุกปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางชญานิศ เปลี่ยนศรีเมือง
งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-504-7638 , 098-350-4377
โทรสาร 02-503-3868

                                                                                                                              update : 16/10/2561