Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
hit counter

รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัย ปี 2561

     ในปี 2561 นี้ นับเป็นปีที่ 15 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46  “ราชภัฏอุบลราชานีเกมส์” ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนนักศึกษาทีมีความสามารถทางด้านกีฬาและมีความตั้งใจสมัครเป็นนักกีฬาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2561

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร

1. กรีฑา วิ่ง 800 เมตรชาย-หญิง ,1,500 เมตรชาย-หญิง ,5,000 เมตรชาย-หญิง และวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย
2. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย , ทีมหญิง
3. เปตอง ทีมชาย 3 คน, ทีมหญิง 3 คน ,ทีมชาย 2 คน , ทีมหญิง 2 คน ,ทีมคู่ผสม , บุคคลชายเดี่ยว, บุคคลหญิงเดี่ยว
4. เทควันโด รุ่นฟินเวท ชาย-หญิง , รุ่นฟลายเวท ชาย-หญิง ,รุ่นแบนตั้มเวท ชาย-หญิง ,รุ่นเฟเธอร์เวท ชาย-หญิง ,รุ่นไลท์เวท ชาย-หญิง, รุ่นเวลเตอร์เวท ชาย-หญิง ,รุ่นมิดเดลเวท ชาย-หญิง ,รุ่นเฮฟวี่เวท ชาย-หญิง
5. มวยสากลสมัครเล่น
6. เทนนิส
7. ดาบสากล
* หมายเหตุ นักกีฬาที่จะสมัครประเภทคู่หรือทีมให้ส่งใบสมัครมาพร้อมคู่หรือทีมของตนเองและในกรณีที่นักศึกษามีความสามารถในชนิดกีฬาที่ไม่ได้เปิดรับสมัคร สามารถส่งใบสมัครมาได้เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี โดยให้นับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน
2. ต้องเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
3. กรณีเป็นนักศึกษาใหม่แรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่น้อยกว่า 2 ชุดวิชา
4. กรณีเป็นนักศึกษาเก่า ในปีการศึกษา 2560 ต้องสอบผ่านไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา และภาคการศึกษาที่ 1/2561 ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ชุดวิชา

หลักฐานในการสมัคร

1. ภาพถ่ายนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3 X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคต้น/2561 ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าชำระเงินแล้ว พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาเก่า) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสถิติการแข่งขันที่ผ่านมา (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 2 ฉบับ


ขั้นตอนการสมัคร

1. นิสิตนักศึกษา ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา โทร 0-2504-7638-9, 0-2504-7697 โทรสาร 0-2503-3868 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ หรือ DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่นี่ แล้วส่งใบสมัครมาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย ภายในเดือนกันยายน 2561 โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลและประกาศ ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th โดยคลิกมาที่สำนัก/หน่วยงาน สำนักบริการการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2561

                                                                                                                                                      update : 28/06/2561