+ Larger Font | - Smaller Font

คุณอยู่ที่ : หน้าแรก ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่รวมทั้งผู้ที่บกพร่องทางร่างกายให้สามารถได้รับความรู้และการบริการการศึกษา ถึงถิ่นที่อยู่ ด้วยสื่อการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆมหาวิทยาลัยตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ผู้พิการควรจะได้รับโดยในการจัดบริการการศึกษาลักษณะต่างๆ ก็ได้จัด บริการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาพิการด้วยตัวอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกใน การเข้ารับการอบรมและการสอบโดยได้จัดให้มีทางลาดและ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการในอาคารที่ใช้ฝึกอบรมจัดให้มีห้องสอบพิเศษในชั้น ล่างของอาคารในสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับนักศึกษาพิการที่มี ความพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดทำเทปข้อสอบเสียง และการขยายข้อสอบสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นเป็นต้น

      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 news_pic

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 215 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 647,000 บาท

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 2 news_pic

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในัวนเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 173 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 503,700 บาท

 

Update 20 มิถุนายน 2560

Surachet Benjaratpong


      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง