+ Larger Font | - Smaller Font

คุณอยู่ที่ : หน้าแรก ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่รวมทั้งผู้ที่บกพร่องทางร่างกายให้สามารถได้รับความรู้และการบริการการศึกษา ถึงถิ่นที่อยู่ ด้วยสื่อการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆมหาวิทยาลัยตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ผู้พิการควรจะได้รับโดยในการจัดบริการการศึกษาลักษณะต่างๆ ก็ได้จัด บริการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาพิการด้วยตัวอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกใน การเข้ารับการอบรมและการสอบโดยได้จัดให้มีทางลาดและ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการในอาคารที่ใช้ฝึกอบรมจัดให้มีห้องสอบพิเศษในชั้น ล่างของอาคารในสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับนักศึกษาพิการที่มี ความพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดทำเทปข้อสอบเสียง และการขยายข้อสอบสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นเป็นต้น

      ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง news_pic

นักศึกษาพิการสามารถตรวจสอบการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนใช้ระบบ e-mail สำหรับบริการการศึกษา (STOU GAFE) news_pic

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญให้นักศึกษาลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบ e-mail สำหรับบริการการศึกษา (STOU GAFE) โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นช่องทางสำหรับนักศึกษาในการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนักศึกษาสามารถรับข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยได้อย่างทันท่วงที เช่น แจ้งการจัดส่งเอกสารการสอนให้นักศึกษา แจ้งข่าวสารและการตอบกลับเรื่องการสอนและการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา การให้บริการแนะแนวการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 news_pic

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 189 ราย

โครงการการจ้างงานคนพิการสู่กระแสหลัก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนอาชีพคนพิการ เพื่อให้นักศึกษาพิการหรือคนพิการที่จบการศึกษา

โครงการการจ้างงานคนพิการสู่กระแสหลักมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนอาชีพคนพิการ เพื่อให้นักศึกษาพิการหรือคนพิการที่จบการศึกษาแล้วเข้ามาฝากประวัติได้ที่ goo.gl/PLS6te ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล  : Moving Towards Sustainable Society for All การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561

ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

e-mail : ds.esoffice@stou.ac.th

Update 14 กรกฎาคม 2561

Surachet Benjaratpong