+ Larger Font | - Smaller Font

คุณอยู่ที่ : หน้าแรก ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่รวมทั้งผู้ที่บกพร่องทางร่างกายให้สามารถได้รับความรู้และการบริการการศึกษา ถึงถิ่นที่อยู่ ด้วยสื่อการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆมหาวิทยาลัยตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ผู้พิการควรจะได้รับโดยในการจัดบริการการศึกษาลักษณะต่างๆ ก็ได้จัด บริการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาพิการด้วยตัวอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกใน การเข้ารับการอบรมและการสอบโดยได้จัดให้มีทางลาดและ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการในอาคารที่ใช้ฝึกอบรมจัดให้มีห้องสอบพิเศษในชั้น ล่างของอาคารในสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับนักศึกษาพิการที่มี ความพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดทำเทปข้อสอบเสียง และการขยายข้อสอบสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นเป็นต้น

      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 news_pic

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 185 ราย

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 news_pic

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 news_pic

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 215 ราย

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 2 

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในัวนเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

e-mail : ds.esoffice@stou.ac.th

Update 8 กันยายน 2560

Surachet Benjaratpong


      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง