+ Larger Font | - Smaller Font

ข่าวย้อนหลัง

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 185 ราย

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 215 ราย

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 2 

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช้วยเหลือของนักศึกาาพิการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในัวนเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการปรับตัวทางการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ" ครั้งที่ 2  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการปรับตัวทางการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ" ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558    

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ขอเชิญนักศึกษาพิการร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบแบบสอบถาม ในหัวข้อ "ศึกษามุมมองและประสบการณ์ของนักศึกษาพิการที่มี่ต่อบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย" 

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Obi สำหรับบันทึกเสียงหนังสือเสียงเดซี เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558   

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อ เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ สำหรับคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป 

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้พิการ

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษากลุ่มออทิสติก  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557   

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (8 ก.ค.57)    

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (8 ก.ค.57)    

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556(เพิ่มเติม) (27มี.ค..57)

ข่าวด่วน! เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (11พ.ย.56)
(นักศึกษาใหม่ผู้พิการ ภาคปลาย2556ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ)

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา   

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  (เพิ่มเติม )(ภาคซ่อม)(ภาคการศึกษาพิเศษ/2556)(11พ.ย.56)    

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555( รอบแรก 6 ส.ค.56) 

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   (4 มิ.ย. 56) 

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (4 มค. 56)    

 เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (20 พย. 55)    

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  (23 กรกฎาคม 2555)  

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

 เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (23 พ.ค. 55) 


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องอ่านและจัดทำหนังสือเสียงเดซี (Plex Talk : PTR2) สำหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 นักศึกษาพิการทางสายตา สามารถเรียนสาขาครุศาสตร์ และสามารถประกอบอาชีพครูได้หลังจากสำเร็จการศึกษา 


 ประกาศรับสมัครประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 17 


 เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (15 พ.ย. 54) 


ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 


พิธีเปิด ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 


 เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (19 พ.ค. 54) 


ทุนการศึกษากลุ่มอีซูซุ สำหรับนักศึกษาพิการ 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายเรื่อง "การจัดบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการตามระบบการศึกษาทางไกล" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 สำนักบริการการศึกษา สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 02-5047821-3 


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดปฐมนิเทศนักศึกษาออทิสติก 


นักศึกษาพิการอ่านรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ในการขอรับ การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการ 


ความรู้เกี่ยวกับคนออทิสติก  

Update 25 กรกฎาคม 2560

Surachet Benjaratpong