+ Larger Font | - Smaller Font

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 215 ราย ได้แก่

< < < < < < < < <
ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา
1 นายศุภกาจ ศรีลุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332
2 นายศิริศักดิ์ วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381
3 นายขรรภ์ชัย ศรีพรหม ศิลปศาสตร์ 5310056899
4 นายปิยกานต์ ญาณใน  ศิลปศาสตร์ 5410016835
5 นางสาวนุชรี เหมราชศิลปศาสตร์ 5510004418
6 นางสาวสุดารัตน์ เทียร์จักร ศิลปศาสตร์ 5510005068
7 นางสาวอาทิตยา จุลบุญญาสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ 5510022873
8 นางสาววรดา บูรณะไทย ศิลปศาสตร์ 5510025066
9 นางสาวกอยยีมาห์ ดามูซอศิลปศาสตร์ 5510044273
10 นางสาวกัญญาภัทร สุยะลังกา ศิลปศาสตร์ 5510052631
11 นายชิณภัทร์ จับทอง ศิลปศาสตร์ 5510053738
12 นางสาวฐิติพร จำปางาม ศิลปศาสตร์ 5510098139
13 นางสาวชฎารินทร์ แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422
14 นางสาวดวงรัตน์ ดอนทอง ศิลปศาสตร์ 5610007618
15 นางสาวณัฏฐา ดวงจักร ศิลปศาสตร์ 5610013814
16 นางสาวสุธิสา ทองกี่ ศิลปศาสตร์ 5610021122
17 นางสาวมันตนา พรมรินทร์ ศิลปศาสตร์ 5610036195
18 นางสาวณัฏฐิกา ผกากรอง ศิลปศาสตร์ 5610044611
19 นายวิสูตร อยู่ฉิม ศิลปศาสตร์ 5610045915
20 นายอเนก อินต๊ะขัติย์ ศิลปศาสตร์ 5610045980
21 นางสาวอรดี ศิลาชัย ศิลปศาสตร์ 5710001651
22 นางสาวเพ็ญพร เจ้าสิทธิกุล ศิลปศาสตร์ 5710018176
23 นางสาวสมบรูณ์ สารารัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710020602
24 นายเกษมพล หุ่นดี ศิลปศาสตร์ 5710020628
25 นายวันเฉลิม  เดชครอง ศิลปศาสตร์ 5710020693
26 นางสาวอรกมล พลโยธา ศิลปศาสตร์ 5710026575
27 นางสาวชนาภา ธเนศมณีกุล ศิลปศาสตร์ 5710027219
28 นายอังกรู จงสถาพรสุช ศิลปศาสตร์ 5710029715
29 นางสาวขวัญดาว สมรวย ศิลปศาสตร์ 5710029942
30 นางพรรษร มาดี ศิลปศาสตร์ 5710036012
31 นายทรงพล บัวเถื่อน ศิลปศาสตร์ 5810001536
32 นายอัศทวะชัย จันทนาเวช ศิลปศาสตร์ 5810001544
33 นางสาววัลยา ใจริน ศิลปศาสตร์ 5810002658
34 นายณัฐวัตร น้อยเทียม ศิลปศาสตร์ 5810002765
35 นายสุปัญญา จันทร์นวลศรี ศิลปศาสตร์ 5810003235
36 นางสาววชิราภรณ์ น้ำลัด ศิลปศาสตร์ 5810003623
37 นายวรพล คุ้มยิ้ม ศิลปศาสตร์ 5810005891
38 นางสาวเนติมา สุวรรณศรี ศิลปศาสตร์ 5810008895
39 พระภูวง ศรีเมือง ศิลปศาสตร์ 5810011642
40 นายศตวรรษ พาชัยภูมิ ศิลปศาสตร์ 5810014364
41 นายธนเดช พันธุพงศ์ ศิลปศาสตร์ 5810017284
42 นางสาวพิชฎา วังซ้าย ศิลปศาสตร์ 5810032135
43 นายวุฒิชัย เทพสิงห์ ศิลปศาสตร์ 5810032192
44 นางสาวอรชนา ทาทอง ศิลปศาสตร์ 5810032994
45 นายนิรุตม์ นาคประสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ 5910000461
46 นางสาวนงนุช พินธุกรณ์ ศิลปศาสตร์ 5910001436
47 นางสาวจุฑามาศ ใจตรง ศิลปศาสตร์ 5910001519
48 นายศุภธร พินธุกรณ์  ศิลปศาสตร์ 5910001816
49 นางสาวอารยา  เผือกน้อย  ศิลปศาสตร์ 5910002327
50 นายประเสริฐศักดิ์ คำสุข ศิลปศาสตร์ 5910004083
51 นายยศภัทร ตองติรำ ศิลปศาสตร์ 5910004166
52 นายศุภรัตน์ ต.เจริญ ศิลปศาสตร์ 5910006328
53 นางสาวกมลนัยนา ภัทรธนสุทธิ์ ศิลปศาสตร์ 5910008522
54 นางสาวน้ำเพชร ไชยานะ ศิลปศาสตร์ 5910016046
55 นางสาววรามร ก้อนรัมย์ ศิลปศาสตร์ 5910021822
56 นางสาววชิรา รัตนมงคล ศิลปศาสตร์ 5910023174
57 นายอัทธาธร พงศ์พานิช ศิลปศาสตร์ 5910026060
58 นายถามวัตร สุทธิพงศ์ นิเทศศาสตร์ 5815000699
59 นางสาวณัฐธิดา เสาะแสวง นิเทศศาสตร์ 5915000953
60 นางสาวทัศน์วรรณ สุวรรณ์ ศึกษาศาสตร์ 5520024331
61 นายจตุพล สาธิพา ศึกษาศาสตร์ 5920006284
62 นางสาวณิชาภัทร สุดครุฑ วิทยาการจัดการ 5330008169
63 นายวีรพงษ์ จตุพร วิทยาการจัดการ 5330020651
64 นางสาวทองจันทร์ เพียคำเมือง วิทยาการจัดการ 5330078501
65 นางสาวพัชรี นาคทรัพย์ วิทยาการจัดการ 5530021467
66 นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล วิทยาการจัดการ 5530041556
67 นางสาวภิญญาพัชญ์ จันทร์โสธร วิทยาการจัดการ 5530074516
68 นางสาวคณิตา ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471
69 นางสาวกัญญามาศ เสาทอน วิทยาการจัดการ 5630000536
70 นางสาวอารยา ยูโซะ วิทยาการจัดการ 5630023868
71 นางสาวชญาณี แก้วสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636
72 นายธีรภัทร วินทะไชย วิทยาการจัดการ 5630056926
73 นายกฤษฎา กรุณาวงศ์ วิทยาการจัดการ 5630115714
74 นางสาวนิศาชล ชาญวาริทร์ วิทยาการจัดการ 5630118973
75 นายวีระชาติ สีหาบง วิทยาการจัดการ 5630133006
76 นางสาวศิริรัตน์ ตันแสนทอง วิทยาการจัดการ 5630150851
77 นายจรัญ แซ่จิว วิทยาการจัดการ 5630164381
78 นางสาวเจนจิรา อุดก้อน วิทยาการจัดการ 5730022893
79 นางสาวอมรรัตน์ มานุ วิทยาการจัดการ 5730030334
80 นางสาวนิลยา กรุดเส็ง วิทยาการจัดการ 5730057543
81 นางสาวสุภาภรณ์ ลันทอง วิทยาการจัดการ 5730057832
82 นางสาวแพรพลอย โสอุบล วิทยาการจัดการ 5730084976
83 นางสาวธมณวรรณ เหล่ากสิกร วิทยาการจัดการ 5730095030
84 นางสาวนฤมล บุญอภัย วิทยาการจัดการ 5730099651
85 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีเดช วิทยาการจัดการ 5730103677
86 นางสาวจุฑามาศ ทินบุตร วิทยาการจัดการ 5730106209
87 นางสาวสุภาวรรณ ปัตไตร วิทยาการจัดการ 5730124905
88 นายภฑิล  สินนันทกร วิทยาการจัดการ 5730131025
89 นางสาวจุฬารัตน์ สกุลลิ้ม วิทยาการจัดการ 5830004221
90 นายเมธิวัล ธิติมงคล วิทยาการจัดการ 5830004494
91 นางสาวธิดาทิพย์ สิทธิชัย วิทยาการจัดการ 5830008735
92 นางสาวพัชรินทร์ คำมา วิทยาการจัดการ 5830014642
93 นางสาวเกษศิรินทร์ สุดใจ  วิทยาการจัดการ 5830030788
94 นางสาวกัลยาพร อุทัศน์ วิทยาการจัดการ 5830039086
95 นางสาวกัญญารัตน์ สุขเมือง วิทยาการจัดการ 5830049200
96 นายนิรุต ร่วมทอง วิทยาการจัดการ 5830070818
97 นางสาวอัจฉรา อุ้ยเพชร วิทยาการจัดการ 5830074455
98 นายนภดล ภู่บ้านใหม่ วิทยาการจัดการ 5830079405
99 นางสาวอารีพร ศรีนันทะชัย วิทยาการจัดการ 5830088208
100 นายสมชาย นามมิวัน วิทยาการจัดการ 5830090212
101 นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 5830091848
102 นายวรัญญู กิจเกื้อกูล วิทยาการจัดการ 5830122668
103 นางสาวนัฐมล สิงห์สถิต วิทยาการจัดการ 5830122809
104 นายอติชาติ กิ่งวรรณ วิทยาการจัดการ 5836007936
105 นางสาวสมพร ทับทอง วิทยาการจัดการ 5930002414
106 นายวัลภัช บุตรประเสริฐ วิทยาการจัดการ 5930003370
107 นางสาววาทินี เนรมิตรครบุรี วิทยาการจัดการ 5930006613
108 นายอนันท์ พรมดี วิทยาการจัดการ 5930011761
109 นายปรีชาวัชร์  แสงตั้งศรีสุข วิทยาการจัดการ 5930011993
110 นางสาวอมรรัตน์ ภาโส วิทยาการจัดการ 5930017123
111 นางสาวอภิษฎา วณิชเพิ่มทรัพย์ วิทยาการจัดการ 5930019509
112 นางสาวทิพวรรณ เอิบอิ่ม วิทยาการจัดการ 5930021943
113 นายวิศิษฎ์ จริงภราดร วิทยาการจัดการ 5930025886
114 นายอาทร ทัศนามล วิทยาการจัดการ 5930027833
115 นายพีรพล ปิ่นเกตุ วิทยาการจัดการ 5930036917
116 นายเฉลิมเกียรติ ชุ่มวงศ์ วิทยาการจัดการ 5930037295
117 นางสาวนันทกานต์ ซุยสกุล วิทยาการจัดการ 5930038103
118 นานกิตติ หมื่นหาญ วิทยาการจัดการ 5930046973
119 นายพิพัฒน์พงศ์ ก้อนใส นิติศาสตร์ 5340016590
120 นายพิพัฒน์ พิพิธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470
121 นางสาวนฤมล กาญวงษา นิติศาสตร์ 5440082427
122 นายศุภกิจ รังสิมันตรัตน์ นิติศาสตร์ 5640004460
123 นางสาวกัลยา เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713
124 นายธนาทรัพย์ ดอกไม้ไหว นิติศาสตร์ 5740012652
125 นายพิชิต กุลทอง นิติศาสตร์ 5740040414
126 นายศุภวิทย์ จันทร์เสถียร นิติศาสตร์ 5840009277
127 นายเรืองอนันต์ สีหาโครต นิติศาสตร์ 5840034408
128 นางสาวประภัสสร แสนประสิทธิ์ นิติศาสตร์ 5840036858
129 นางสาวชไมพร กุลบุตร นิติศาสตร์ 5840060478
130 นางสาววริศรา เตียอุดมชัยสิทธิ์ นิติศาสตร์ 5940005860
131 นายเจษฎา ภูชงค์ นิติศาสตร์ 5940015018
132 นายปริญญา ขันติวงศ์ นิติศาสตร์ 5940031510
133 นางสาวแววตา โสภา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5750039256
134 นางสาวกฤษฎา คำมุงคุณ เศรษฐศาสตร์ 5860000073
135 นายนรวิชญ์ นันทาทอง เศรษฐศาสตร์ 5960000551
136 นางสาวปัฐมาวรรณ พันธ์ชัย มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370010349
137 นายมนปพร สกุลหงส์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470003913
138 นางสาววรรณา พิศนอก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470011130
139 นายศิว์ภพ กระทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570008515
140 นางสาวฐิตาภา บุณยรัตน์พันธ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570017664
141 นางสาวจันทร์แรม เยียชโลม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770000197
142 นายปวริศ วลีสุขสันต์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770002318
143 นางสาวพรปวีณ์ ปิติธันยาโรจน์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770004512
144 นายชานนท์ กิสรวงศ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770006400
145 นางอมรมาศ แสงเดช มนุษยนิเวศศาสตร์ 5870004081
146 นางสาวรัชดา พลูวัฒนสมบัติ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000088
147 นางสาวอุมาพร รอบรู้ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000302
148 นางสาวเกษศิรินทร์ อ่อนทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000930
149 นางสาววิชุดา อ่อนเพ็ง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970001748
150 นางสาวกานต์ชนิต อุบลรัตน์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970002498
151 นางสาวอัมพิกา ทองอินทร์ รัฐศาสตร์ 5280021238
152 นางสาวจุไรรัตน์ ประทุมวรรณ รัฐศาสตร์ 5280073023
153 นายปิยวัฒน์ แสนสุข รัฐศาสตร์ 5480014058
154 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง รัฐศาสตร์ 5480014900
155 นายบุญล้อม เสียงเสนาะ รัฐศาสตร์ 5580006269
156 พระมนตรี ศรีงาม รัฐศาสตร์ 5580010063
157 นางสาวสมทรง สวัสดิกิจ รัฐศาสตร์ 5580014495
158 นายประสิทธิ์ เดชคุณ รัฐศาสตร์ 5580017662
159 นายพณิชชา บทศรี รัฐศาสตร์ 5580051000
160 นายวุฒิชัย อยู่ออมสิน รัฐศาสตร์ 5680022737
161 นายกิตติ อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348
162 นางสาวน้ำเพชร หนูทอง รัฐศาสตร์ 5680034104
163 นางสาวหนึ่งกันยา ภู่วิลัย รัฐศาสตร์ 5680034989
164 นายสุเทพ มาดี รัฐศาสตร์ 5780007448
165 นางสาวสกาวเดือน กลิ่นอยู่ รัฐศาสตร์ 5780016100
166 นายคเณศ งิ้วราย รัฐศาสตร์ 5880000509
167 นายพชร สุขอาษา รัฐศาสตร์ 5880021513
168 นายภูมิชัย คงรื่นเริง รัฐศาสตร์ 5880021943
169 นายอนันต์ บุรวัตร์ รัฐศาสตร์ 5880042609
170 นายจักรวาล ฉิมแย้ม รัฐศาสตร์ 5980003189
171 นายยอดชาย แก้ววันทา รัฐศาสตร์ 5980003577
172 นางภัทรชนก สุคันชเสาวภาคย์ รัฐศาสตร์ 5980003940
173 นายมนต์ชัย มหามิตร รัฐศาสตร์ 5980005911
174 นายสุธี คลองรั่ว เกษตรศาสตร์ 5490027017
175 นายเหนือฟ้า สถาพร เกษตรศาสตร์ 5590010996
176 นายนิตย์ ป้องสา เกษตรศาสตร์ 5590027065
177 นางสาวนริศรา นิลบุรี เกษตรศาสตร์ 5690000301
178 นายวัชรินทร์ วงศ์เตปิน เกษตรศาสตร์ 5690019228
179 นายยืนยง ขันทีท้าว เกษตรศาสตร์ 5690023055
180 นางสาววิชุดา เมืองจันทร์ เกษตรศาสตร์ 5790005515
181 นางสาวนูรียะห์ แวกือจิ เกษตรศาสตร์ 5790009004
182 นายอินทรจักร อินบัว เกษตรศาสตร์ 5790014681
183 นางสาวสุวรรณา บุญเอื้อ เกษตรศาสตร์ 5890012064
184 นายภิญโญ พิชัย เกษตรศาสตร์ 5890018319
185 นายอมรรัตน์ ช่วยเจริญ เกษตรศาสตร์ 5990000340
186 สามเณรสุทัศน์ สิงห์ลอ เกษตรศาสตร์ 5990001157
187 นายนิพัทธ์ รักช้าง เกษตรศาสตร์ 5990004821
188 นายก้องกาจ ข่ายทอง เกษตรศาสตร์ 5990008095
189 นายประวิตร รุ่งภาษา เกษตรศาสตร์ 5990008582
190 นายประดิษฐ์ แซ่ด่าน เกษตรศาสตร์ 5990009234
191 นายจิรวัฒน์ หอมสุวรรณ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5296002800
192 นายเอกชัย หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5296023632
193 นายสรณัฐพนธ์ เสนาะเสียง วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5496022467
194 นายณรงค์ จันตระกูล วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5596018969
195 นายรุ่ง เซียนพิมาย วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5596032994
196 นายหะริน เจริญท้าว วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5696003697
197 นายซัมรี ดือระซอ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5696019230
198 นายสมนึก นาคกระโทก วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5696021541
199 นายวิเชียร ปลอดโปร่งใจ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796003928
200 นายชิษณุพงษ์ บำรุงภักดี วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796005634
201 นายธิปตรี บุญญานุกูล วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796009099
202 นายณรงค์ฤทธิ์ คงทนแท้ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796009339
203 นายสุทธินันท์ สินเปรม วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796009420
204 นางสาวโสภิตา จันทรส วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796012903
205 นายนิพนธ์ อยู่เพชร วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796013794
206 นายวีระชาติ นิลสนธิ์ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5896003729
207 นางพิชชาภรณ์ สะอาด วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5896005567
208 นายพงษ์ศักดิ์ พูลผล วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5896014858
209 นางสาวรัชนก บัวเย็น วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996000344
210 นางสาวนัฎดา โทอุบล วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996002068
211 นายทวีศักดิ์ ตาจินะ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996003892
212 นางสาวสิรกาญจน์ ไชยสิทธิ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996004494
213 นายมงคล พูลสุข วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996004676
214 นายนิรุต ปานคลาย วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996005491
215 นายธนนนท์ ศารทูลทัต วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996008180

Update 20 มิถุนายน 2560

Surachet Benjaratpong

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553