ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

    ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการดำเนินการจัดทำเอกสารเสียงเดซี (Digital Accessible Information System)เป็นกิจกรรมหนึ่งตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS Center) เพื่อเป็นสื่อการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็น ( ตาบอด สายตาเลือนราง )รวมทั้งผู้ที่มีอุปสรรคในการจับถือเอกสารด้วยตนเอง(Printed Disabilities)

    การอ่านหนังสือสำหรับผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็นจะมีลักษณะเฉพาะที่ผู้อ่านหนังสือ จะต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อสื่อความหมายสำหรับคนตาบอด มีคุณสมบัติส่วนตนที่สำคัญคือ มีเวลา มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะอ่านให้จบเรื่องตามที่มอบหมาย อาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเดซี โดยเฉพาะเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น และเพื่อกำหนดรูปแบบการอ่านที่มีระบบ เป็นไปแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้อง ชัดเจน และช่วยการเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้

สนใจเข้ารับการอบรม

   ผู้ที่มีความสนใจร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเดซีสามารถ  download  ใบสมัครได้ที่นี่ หรือ ติดต่อมายัง ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "โครงการ DAISY"