Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :

link Link

   
ปริญญาตรี ปริญญาโท


ค้นหาข้อมูล มสธ. [only search STOU]

            การให้คำปรึกษาและ ติดตามการเรียน
                     โลกของงานอาชีพ
             


ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ new

หัวข้อการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
รับสมัครงานจำนวนมาก หัวข้อรับสมัครงานจำนวนมาก อ่านต่อ new
VDO สถิติสำหรับงานวิจัย ของ รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา หัวข้อ ข่าวสารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อ่านต่อ
VDO สถิติสำหรับงานวิจัย ของ รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา หัวข้อ10 คำถาม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) อ่านต่อ new
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวกิจกรรมแนะแนว
ข่าวย้อนหลัง

download Download (Update)

     หัวข้อกิจกรรมประจำชุดวิชา 
     หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ
     หัวข้อแบบฟอร์มกองทุน
           - กยศ. 108
           - กยศ. 204

     หัวข้อเอกสารปฐมนิเทศ