Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    ข่าวกองทุน
    

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   กยศ. 108 | กยศ. 204 | กยศ. 102 | แบบรายงานผลการเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติฯ

ไปหน้าทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ไปหน้าทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 (รายเก่า)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 (รายใหม่)

การทำสัญญากู้ยืมของผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถาบัน

    - รายละเอียดการทำสัญญา

    - คำชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงิน

    - ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา

    - ข้อควรทราบและพึงปฏิบัติ

    - กำหนดการให้กู้ยืมฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

การบันทึกข้อมูลการกู้ยืม กยศ. ของผู้กู้ยืมรายเก่า มสธ.

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     สำหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561

 

 
         ทุนการศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษารับผิดชอบอยู่ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

       (1) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :
เป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ   1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายนของทุกปี โดยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

       (2) ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) :
เป็นทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
 
นักศึกษาที่ต้องการข้อมุูลเพิ่มเติมติดต่อ
   ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทรศัพท์ 02 - 504 -7631-7  โทรสาร 02 - 503 - 3868  E-mail :
co.esoffice@stou.ac.th