Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    ข่าวกองทุน
    

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   กยศ. 108 | กยศ. 204 | กยศ. 102 | แบบรายงานผลการเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติฯ

ไปหน้าทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ไปหน้าทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าจากสถานศึกษาอื่น)

     - แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)

     - หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)

     - ตัวอย่าง "แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.ที่ผู้กู้ยืมกรอกผ่านระบบ e-Studentloan"

     - แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้ยืมรายเก่าของ มสธ.)

     - แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)

     - หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)

     - ตัวอย่าง "แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ.ที่ผู้กู้ยืมกรอกผ่านระบบ e-Studentloan"

     - แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560


 
         ทุนการศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษารับผิดชอบอยู่ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

       (1) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :
เป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ   1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายนของทุกปี โดยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

       (2) ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) :
เป็นทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
 
นักศึกษาที่ต้องการข้อมุูลเพิ่มเติมติดต่อ
   ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทรศัพท์ 02 - 504 -7631-7  โทรสาร 02 - 503 - 3868  E-mail :
co.esoffice@stou.ac.th