Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    ข่าวกองทุน
    

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   กยศ. 108 | กยศ. 204 | กยศ. 102 | แบบรายงานผลการเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติฯ

ไปหน้าทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ไปหน้าทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา)

ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าของ มสธ.)

กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใบสมัครขอทุนการศึกษา 2559

 


 
         ทุนการศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษารับผิดชอบอยู่ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

       (1)ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :
เป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ   1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา  

       (2)ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) :
เป็นทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี  
 
นักศึกษาที่ต้องการข้อมุูลเพิ่มเติมติดต่อ
   ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทรศัพท์ 02 - 504 -7631-7  โทรสาร 02 - 503 - 3868  E-mail :
co.esoffice@stou.ac.th