Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :

   วิสัยทัศน์
 
       มุ่งเน้นให้บริการ แนะแนวที่มีคุณภาพด้วยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
   พันธกิจ


      1.แนะแนวการศึกษาต่อใน มสธ.
      2.ให้คำแนะปรึกษานักศึกษาด้วยตนเองและผ่านสื่อต่าง ๆ
      3.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 4.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามระบบการสอนทางไกล
      5.จัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาสำหรับผู้สนใจ นักศึกษา และนักศึกษาพิการ
      6.ให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ

 
  โครงสร้างฝ่าย
 
                                                                                                                                                                                                       นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/05/2553