Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  บุคลากรแนะแนว

อรนุช กาญจนประกร
ตำแหน่ง 
- รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา                                                                         - นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

                          วท.บ. (วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เกียรตินิยม)
โทร  0-2504-7633
E-mail : oranuch.kun@stou.ac.th

เนตรนภา อินทอง
ตำแหน่ง  - หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
               -
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จิตวิทยา)
โทร  0-2504-7822

E-mail : nednapa.int@stou.ac.th

จิตติมา รักนาค
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
                                ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษา)
โทร  0-2504-7635

E-mail : jittima.rux@stou.ac.th

วรรณรักษ์ อุตระภิญโญ
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (จิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์กร)

                                ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
โทร  0-2504-7631
E-mail : wanarak.utt@stou.ac.th
สิตา เพียรพิจิตร
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
                      สม.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
โทร  0-2504-7636
E-mail : sita.pie@stou.ac.th

จิรวัฒน์ ศรีภูมิภักดิ์
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (จิตวิทยา)
โทร  0-2504-7632
E-mail : Jirawat.Sri@stou.ac.th 

สมพร ทาจิ๋ว
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิการศึกษา : รป.ม. (บริหารรัฐกิจ)
                     
  ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทร  0-2504-7698

ธนัลทร พฤกษ์ภุมรี
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักแนะแนวการศึกษา
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

โทร  0-2504-7637

ศรัณยู โสธรกุล
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักแนะแนวการศึกษา
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทร  0-2504-7619

ภาวศุทธิ์ วิโรจน์สกุล
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักแนะแนวการศึกษา
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (วิทยาการจัดการ)
โทร  0-2504-7696
   
   
  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

เนตรนภา อินทอง
ตำแหน่ง  - หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
               -
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จิตวิทยา)
โทร  0-2504-7822

E-mail : nednapa.int@stou.ac.th

สุรเชษฎ์ เบญจรัฐพงศ์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักแนะแนวการศึกษา
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
โทร  0-2504-7823
นัฐกานต์ ชัยขรรค์เมือง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักแนะแนวการศึกษา
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (วิทยาการจัดการ)
โทร  0-2504-7821
นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 24/11/2559