Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :

   ระบบการเรียนการสอนทางไกล
                                 

        ระบบการสอนทางไกล คือ การสอนที่ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสมเป็นสื่อการสอนโดยผู้เรียน ผู้สอนมีโอกาสพบกันบ้าง ณศูนย์บริการการศึกษาเท่าที่จำเป็น การเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสื่อประสมที่ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก

      นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนประจำแต่อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยผ่านสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร การสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทปเสียงหรือซีดีประจำชุดวิชา เป็นสื่อหลัก และการสอนเสริมประจำภาคการศึกษา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ Webcasting และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการในชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เป็นสื่อเสริม

 
                                                                                                                                                                                                      นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 12/02/2553