Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
 
    แนวทางการเลือกสาขาวิชา   

ข้อปฏิบัติ

       ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถเลือกศึกษา ได้เพียงหลักสูตรเดียวในช่วงเวลาเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ตรงตามที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาตัดสินใจเลือกศึกษาใน สาขาวิชาใด ขอให้พิจารณาคุณสมบัติส่วน
ตัวและรายละเอียดของสาขาวิชาให้ รอบคอบ

คุณสมบัติส่วนตัว

      ผู้ศึกษาควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อการศึกษา เช่น ความสนใจ ความชอบในหลักสูตรที่จะศึกษา ความถนัด ความสามารถทางวิชาการ พื้นฐานความรู้เดิม เป้าหมายการศึกษา และการประกอบอาชีพ เป็นต้น

รายละเอียดสาขาวิชา

      ผู้ศึกษาควรพิจารณา และศึกษารายละเอียดจากโครงสร้างหลักสูตรที่จะศึกษา เช่น จำนวนชุดวิชาที่จะศึกษา และ เนื้อหาของชุดวิชา เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาควรพิจารณาข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อ รวมทั้งแนวโน้ม ความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน และ อนาคต อีกด้วย

 

 

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/09/2558